جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 18/8/71 شماره رای : 507/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 19/1/69 خانم مهری … دادخواستی به طرفیت آقای محمدرضا … به خواسته صدور حکم طلاق به استناد پرونده کیفری شماره 1197 ـ 68 دادگاه مستقل فلاورجان به دادگاه حقوقی دو مستقل فلاورجان تسلیم نموده که به کلاسه 69/2 ثبت و با تعیین وقت طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند خوانده لایحه وارده ، که به شماره 134 ـ 29/2/69 دفتر دادگاه ثبت گردیده و متعاقباً هم در تاریخ 5/9/69 دادخواستی به طرفیت بانو مهری … به عنوان دادخواست متقابل به پرونده کلاسه 69/2 و 1197/68 به دادگاه حقوقی دو مستقل فلاورجان تسلیم داشته و به شرح آن ضمن رد دعوی بانو مهری … در مورد طلاق و اعلام مراتبی در مورد ارتباط نامشروع مشاروالیها با برادرش و اینکه متجاوز از یک میلیون متضرر شده و به همین سهل و آسانی او را رها نمی سازد وتأکید اینکه خسارات معنوی و مالی که متحمل شده است جبران گردد خاتمتاً اضافه نموده تا زمانی که برایش تامین آبرو نشود امکان ندارد چنین زنی را طلاق بدهد و درخواست کرده پرونده مطالبه شود تا صدق عرایض روشن گردد این دادخواست هم به کلاسه 69/50 دادگاه حقوقی دو مستقل فلاورجان ثبت و توام با پرونده قبلی مطرح رسیدگی قرار گرفته و این دادگاه پس از رسیدگیهای در تاریخ 19/10/69 در مورد پرونده 69/2 در پرونده مربوط به داخواست تقابل با لحاظ اینکه خواسته تقابل را خواهان تقابل مبلغ یک میلیون تومان تعیین کرده و زائد بر صلاحیت دادگاه حقوقی دو مستقل است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی مدنی خاص اصفهان صادر کرده است پرونده ارسال و به شعبه 18 دادگاه مدنی خاص اصفهان ارجاع شده ودادگاه مذکور هم در تاریخ 28/6/71 خلاصتاً به این استدلال که مطالبه خسارت مادی ومعنوی مورد ادعا ناشی از هتک حیثیت و تهمت در مورد اتهامات منافی عفت خارج از شمول ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص است و دعوی اخیر انطباقی با مواد 284 و 285 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد و به استناد به ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به صلاحیت دادگاه حقوقی د. فلاورجان و در مورد دعوی مطالبه خسارت به صلاحیت مرجع ذیصلاح قضائی اظهار نظر کرده و پرونده را به دادگاه فلاورجان اعاده داده تا در صورت بقاء به تصمیم قبلی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شود سپس پرونده جهت تصمیم مورخ 7/7/71 دادگاه حقوقی دو مستقل فلاورجان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و کلاسه 9/6647 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
حسب حکایت اوراق پرونده دادگاه حقوقی مستقل دو فلاورجان دعوی مطروحه از
جانب آقای محمدرضا … به طرفیت خانم مهری … را دعوی تقابل تشخیص و به اعتبار
این که در این پرونده خواسته دعوی مبلغ یک میلیون تومان معین گردیده در هر دو فقره
پرونده های مطروحه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مدنی خاص اصفهان صادر نموده است در صورتی که دعوی اولیه بانو مهری … به طرفیت آقای محمدرضا … به خواسته طلاق است و « دعوی آقای محمدرضا … در قبال دعوی مذکور دعوی متقابل محسوب نمی شود و دعوی اقای محمدرضا … هنگامی دعوی متقابل نامیده می شود که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ و یا با آن ارتباط کامل داشته باشد و بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد » لکن دعوی آقای محمدرضا … نه با دعوی بانو مهری … ناشی از یک منشأ است و نه باآن ارتباط کامل دارد مضافاً خواسته دعوی در پرونده ثانوی مشخص نیست وبر تقدیری که خواسته آن مطالبه خسارت باشد این دادخواست از جهت رعایت نشدن مقررات بند 3و4و5و6 ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی و هم از جهت هزینه دادرسی ناقص است ( تمیز هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی در دادگاه حقوقی الصاق و ابطال شده است ) و خواهان دعوی خواسته خود را منجزاً معلوم نکرده حسب حکایت اعلام داشته متجاوز از یک میلیون متضرر گردیده بنا به مراتب در مورد دعوی خانم مهری … به طرفیت شوهرش به خواسته طلاق با لحاظ ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی دو مستقل فلاورجان حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه حقوقی دو مذکور ارسال می دارد و پرونده مربوط به دعوی آقای محمدرضا … هم با لحاظ اینکه دعوی متقابل محسوب نمی شود و خواسته آن هم معین نیست و مضافاً دادخواست مربوط به آن از جهات مصرح در بندهای 3و4و5و6 ماده 72 و به هر تقدیری که خواسته اش مطالبه خسارت باشد از جهت پرداخت نشدن تماس هزینه دادرسی هم ناقص است به دادگاه حقوقی دو فلاورجان اعاده می گردد تا پس از رفع نقص و معلوم شدن خواسته دعوی به اعتبار مورد جداگانه محل رسیدگی قرار گیرد یا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ذیصلاح ارسال شود .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
507
تاریخ تصویب :
1371/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :