جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 4/9/69 شماره رای : 643/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
« رای »
به موجب ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 20 ق . ج ) دعاوی راجع به ترکه متوفی مطروحه بین ورثه مادام که ترکه تقسیم نشده در لاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده است . برابر محتویات پرونده سرپرستی کلاسه 62/4/1337 و گزارش شماره 67/03/410 پاسگاه ژاندارمری پیشوا پیوست آن ، آخرین اقامتگاه اسدالله … روستای زواره و پیشوای ورامین بوده گواهی حصر وراثت مورخ 15/12/64 شعبه 2 دادگاه صلح ورامین هم موید همین امر است .لذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 ورامین به استناد بند 4 ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف می گردد و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 ورامین فرستاده می شود .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
643
تاریخ تصویب :
1369/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :