جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 24/6/68 شماره رای : 1006/21 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
درتاریخ 13/10/67 شرکت تعاونی مسکن افسران مرکز توپخانه اصفهان دادخواستی به طرفیت آقای هوشنگ … به خواسته مبلغ 138600 ریال با خسارات به شرح متن دادخواست تسلیم دادگاههای تهران نموده با ثبت به کلاسه 67/876 شعبه 5 دادگاه حقوقی دو تهران با استدلال اینکه با توجه به خواسته خواهان و با التفات به اینکه به موجب ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 13 ق . ج ) در هر دعوی راجع به اموال منقوله که از عقود و قرار داد ناشی شده باشد دادگاه محلی که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد باید درآنجا انجام شود صلاحیت رسیدگی به ترافع را دارا خواهد شد به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی دو اصفهان از خود نفی صلاحیت نموده شعبه 11 دادگاه حقوقی دو اصفهان به عنوان این که اقامتگاه خوانده دعوی تهراناعلام گردیده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است که در ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 11 ق . ج ) مقرر شده در ماده 22 قانون مذکور اضافه به اصل فوق اختیاراتی به مدعی داده شده که در موارد مذکور می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در انجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود ودر مورد مانحن مدعی عمل به اصل نموده است به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی دو تهران طی رای 246 ـ 9/3/68 قرار عدم صلاحیت صادر نموده با بقاء حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شده است .
« رای »
اختیار خواهان در مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد در دعاوی راجع به اموال منقوله ناشی از قرارداد و عقود مذکور در ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 13 ق . ج ) سلب اختیار از وی در مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده مقرر در ماده 21 قانون مرقوم ( ماده 11 ق . ج ) نمی نماید . برابر رای وحدت رویه شماره 2809/3/1359 خواهان نظیر مورد اختیار مرجعه به یکی از سه دادگاه را دارد فلذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تهران محل اقامت خوانده که خواهان ابتدائاً به آن مراجعه نموده با استفاده از ملاک بند 4 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف می شود .پرونده به شعبه 55 دادگاه حقوقی دو تهران ارسال می گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1006
تاریخ تصویب :
1368/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :