جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 3/8/1368 شماره رای : 1020 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 1/8/1367 آقای نوحعلی … فرزند … دادخواستی به طرفیت آقای حسین …. فرزند خلف به خواسته یک میلیون و ششصد هزار ریال وجه چک شماره 656646 ـ 20/7/67 عهده بانک سپه شعبه آباده حساب جاری 2405 و اعسار از هزینه دادرسی تسلیم دادگاه حقوقی آباده می نماید ونشانی خوانده را قریه جرمودق آباده تعیین می کند .
که به کلاسه 5ـ 476/67 ثبت رای مورخ 1/8/67 بر قبول اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر وقت رسیدگی تعیین می شود . مامور ابلاغ گزارش می نماید آقای حسین … در نصر آباد اصفهان سکونت دارد . دادگاه حقوقی یک آباده قائم مقام حقوقی دو به شرح تصمیم مورخ 4/4/1368 به عنوان اینکه خوانده ساکن نصر آباد ( جرقویه اصفهان ) است قرارعدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی دو اصفهان صادر نموده شعبه نهم دادگاه حقوقی دو اصفهان با توجه به ماده 22 قانون آین دادرسی مدنی دادگاه آباده صالح به رسیدگی دانسته پرونده وسیله دادگاه آباده جهت حل اختلاف به دیوان کشور ارسال شده است .
محل پرداخت چک شماره 656646 ـ 2/7/1367 عهده حساب جاری 2405 بانک سپه شعبه آباده در شهر آباده حوزه قضائی دادگاه حقوقی آباده است خواهان با توجه به ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 13 ق . ج ) مختار در اقامه دعوی در دادگاه محل پرداخت بوده ودادخواست را به دادگاه آباده تسلیم نموده است . مقیم نبوده خوانده در محل پرداخت نفی صلاحیت از دادگاه نمی کند .
فلذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی آباده در رسیدگی به دعوی مطروحه به استفاده از ملاک بند 4 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف می شود . پرونده به دادگاه حقوقی یک آباده قائم مقام حقوقی دو ارسال می گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1020
تاریخ تصویب :
1368/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :