جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 31/1 1370 موضوع : حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 29/8/1369 بانوکبری … فرزند … دادخواستی به طرفیت آقای علی مراد … فرزند … به خواسته شصت هزار ریال بابت نفقه سه ماه و مطالبه دو عدد النگو و یک حلقه و یک ساعت مچی به ارزش 1532000 ریال تسلیم دادگاه مدنی خاص اسلام آباد غرب نموده . نشانی طرفین کرند غرب در دادخواست قید شده . با ثبت کلاسه 69/1061 وقت رسیدگی تعیین گردید .
به علت عدم ابلاغ وقت به خوانده در نشانی تعیین شده خواهان نشانی خوانده را قصرشیرین ایستگاه رادیو و تلویزیون قسمت نگهبانی اعلام داشته . دادگاه حقوقی یک اسلام آباد غرب به استناد ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص قرار شماره 1446 ـ 27/9/69 به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو مستقل سرپل ذهاب صادر نموده است دادگاه اخیر به شرح قرار شماره 16 ـ 11/10/1369 به عنوان این که دادگاه حقوقی یک اسلام آباد غرب خود را صالح به رسیدگی دانسته و شروع به رسیدگی نموده و طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 26 ق . ج ) و ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوق یک و دو وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی هم چنان صالح به رسیدگی است و ماده 21 راجع به زمان تسلیم دادخواست می باشد به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی یک مزبور از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان کشور ارسال داشته است .
« رای »
برابر گزارش شماره 2622 ـ 25/9/1369 پاسگاه ژاندارمری کرند مستنداً به صورت جلسه 25/9/1369 خوانده در کرند ساکن نبوده و نشانی کرند مندرج در دادخواست با توجه به گزارش فوق و ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 72 ق . ج ) محل اقامت خوانده محسوب نمی شده تا ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 26 ق . ج ) مصداق داشته باشد . تعیین وقت دادرسی به تصور اینکه اقامتگاه مندرج در دادخواست اقامتگاه خوانده است و ثبوت خلاف آن در جریان ابلاغ به منزله قبول صلاحیت نمی باشد . لذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی دو مستقل سرپل ذهاب در رسیدگی به قائم مقام دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می شود و پرونده به دادگاه اخیر ارسال می گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1370
تاریخ تصویب :
1370/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :