جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
526-مدعی رونوشت غیرمصدق تمبرشده پیوست عرضحال خودنموده وبه این جهت اخطاررفع نقص به اوشده ودراین نوبت رونوشت مصدق تمبرنشده آنرا فرستاده وحاکم دادگاه بعنوان رفع نشدن نقص عرضحال قرارردآنراداده اگرچه حقانمی بایست دراین موردعرضحال بعلت اینکه رونوشت مصدق سندتمبرنشده بودردشودچه به اینکه قبلامدعی رونوشت غیرمصدق تمبرشده منضمابه عرضحال خودتقدیم داشته وآن سوادغیرمصدق تمبرشده فرض این است که مطابق باسواد مصدق تمبرلاحق التقدیم بوده ولی چون مشارالیه بنظرخودمدارک اولی رااز جهت مصدق نبودن کافی ندانسته وبه این لحاظ به مدعی ارائه اصل آن اخطارشده ورونوشت ثانوی نیزازجهت آنکه تمبرنشده بوده درنظرش مکفی نبوده و بالاخره ردعرضحال مبنی برمتابعت وپیروی ازنظرخودبوده نهایت آنکه در نظرخویش صائب نبوده ونمی توان یک چنین امری راتخلف دانست .
حکم شماره 4004-27فروردین 1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4004
تاریخ تصویب :
1326/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :