جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 4/8/71 شماره دادنامه : 463/24 مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 6/9/70 رضاقلی … دادخواستی به طرفیت جمشید و محمد ابراهیم به خواسته توقیف عملیات اجرائی در پرونده کلاسه 730 ک اجرا ثبت اسناد سبزوار و ابطال سند اجرائی به مبلغ یکصدوپنجاه هزار ریال به دادگاه حقوقی دو سبزوار تقدیم داشته و دادگاه مذکور پس صدور قرار توقیف عملیات اجرائی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین طبق رای شماره 48/268 به استناد اینکه خواندگان ساکن شهرستان بابل می باشند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی دو بابل صادر نموده وپرونده را ارسال داشته لیکن شعبه 2 دادگاه حقوقی دو بابل به موجب رای شماره 310 به استدلال اینکه محل پرداخت وجوه چک و اجرائیه صادره شهرستان سبزوار می باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است .
« رای »
با توجه به مقررات ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 13 ق . ج ) در این پرونده دادگاه حقوقی دو سبزوار صلاحیت رسیدگی دارد . لذا قرار عدم صلاحیت دادگاه مذکور فسخ و مقرر می گردد پرونده اعاده شود .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
463
تاریخ تصویب :
1371/08/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :