جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 17/9/71 مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در خصوص دادخواست احمد … به طرفیت قدرت الله … به خواسته مطالبه اتومبیل شماره 15164 دادگاه حقوقی یک دزفول به موجب قرار مورخ 1/2/72 به استناد اینکه موضوع دعوی راجع به مال منقول ناشی از قرارداد تنظیمی در اسلام آباد می باشد و محل اقامت خوانده نیز شهر مذکور است مستنداً به مواد 21 و 22 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه حقوقی یک اسلام آباد صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته .
دادگاه حقوقی یک اسلام آباد طبق رای شمارهع 589 به عنوان اینکه در خصوص اتومبیل فوق پرونده ای در دادگاه حقوقی یک دزفول مطرح رسیدگی است که به موجب آن اتومبیل مذکور توقیف گردیده به استناد ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه دزفول را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت چون اختلاف محرز گردیده پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
گرچه پرونده شماره 69/898 متشکله در دادگاه حقوقی یک دزفول پیوست این پرونده ارسال نگردیده لیکن با توجه به دادخواست سید احمد … به طرفیت قدرت الله …
تقدیمی به دادگاه حقوقی یک دزفول چون منشاء مربوط به اتومبیلی است که در دزفول توقیف و مورد نزاع واقع گردیده است لذا مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی یک دزفول صلاحیت رسیدگی دارد و ضمن فسخ قرارداد عدم صلاحیت دادگاه مذکور مقرر می گردد پرونده اعاده شود .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1371
تاریخ تصویب :
1371/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :