جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 14/7/73 موضوع رسیدگی : اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
شرکت شهرک صنعتی مازندران در تاریخ 19/8 /72 دادخواستی به طرفیت شرکت تنگسیر به خواسته مبلغ 2100000 ریال بابت سه فقره سفته واخواسته شده با احتساب خسارات تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان تهران نموده که به شعبه سیزدهم ارجاع می گردد . دادگاه در تاریخ 9/2/72 به این استدلال که : محل پرداخت سفته ها شهرستان ساری تعیین شده به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری قرار عدم صلاحیت صادر و مقرر می دارد پرونده به مرجع ارسال شود .
سپس مقرر می دارد وقت تعیین طرفین دعوت شوند و وقت رسیدگی پرونده 6/5/72 تعیین می گردد .
دادگاه در جلسه مورخ 6/5/72 به لحاظ ابلاغ اخطاریه خوانده طبق ماده 94 قانون آ . د . م مقرر میدارد چنانچه این بار نیز اخطاریه خوانده برابر ماده 94 ابلاغ شود تبصره ذیل ماده 94 رعایت شود و نهایتاً وقت رسیدگی پرونده 9/12/72 تعیین می شود به حکایت پرونده اخطاریه مجدد خوانده با توجه به دستور مندرج در ظهر اخطاریه صادره در تاریخ 17/5/72 ( برگ شماره 26 پرونده ) به نشانی شعبه از طرف خواهان جهت حضور در جلسه 9/12/72 به مسئول دفتر شرکت خوانده ابلاغ می شود .
در هر صورت با این حال پرونده به دادگاه حقوقی یک ساری ارسال و دادگاه مذکور در تاریخ 9/3/73 به این استدلال که : با توجه به محل اقامت خوانده که تهران تعیین گردیده و با توجه برای وحدت رویه شماره 9 ـ 26/3/59 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران صادر و به لحاظ اختلاف در صلاحیت مقرر می دارد پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود در نتیجه پرونده به این شعبه ارجاع می گردد .
« رای »
نظر به اینکه خواهان طی لایحه وارده به شماره 2806 ـ 16/12/71 نشانی خوانده را :
تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان بیست پلاک … طبقه همکف صوفی تعیین و اخطاریه صادره به این آدرس در تاریخ 3/7/72 سابقه ابلاغ دارد ( برگ شماره 35 پرونده ) و با توجه به اینکه صلاحیت مذکور در ماده 22 قانون ا . د . م با عنایت به کلمه می تواند مذکور در آن صلاحیت اضافی و انتخابی بود نه استثنائی به اصل صلاحیت اقامتگاه خوانده ونیز با توجه به رای وحدت رویه شماره 9 ـ 26/3/59 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران حل اختلاف پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1373
تاریخ تصویب :
1373/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :