جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/10/1372 دادگاه : 864/13 مرجع رسیدگی : شعبه 13 دیوان عالی کشور
« رای »
با توجه به اینکه خواسته خواهان الزام خوانده نصب و مرمت کاشی کاری درب مسجد
قاضی است که دعوی دراصل وقفیت نبوده و متصرف از موارد مندرج در بند 2 ماده 3
قانون دادگاه مدنی خاص می باشد ، که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک سمنان قائم مقام دادگاه حقوقی است بنا به مراتب همانگونه که دادگاه مدنی خاص سمنان استدلال نموده با تائید قرار شماره 267 ـ 27/9/72 دادگاه مذکور و فسخ قرار شماره 406 ـ 12/8/72 دادگاه حقوقی یک سمنان صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
864
تاریخ تصویب :
1372/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :