جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 21/9/73 دادنامه : 673/13 مرجع رسیدگی : شعبه 13 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 9/9/72 علی … و عصمت … دادخواستی به طرفیت بیژن …. دادخواستی به خواسته مطالبه ده میلیون ریال مهریه بانو آزیتا …. به دادگاههای حقوقی یک کرمانشاه تقدیم که به شعبه اول حقوقی یک ارجاع شد وضمن آن توضیح داده به شرح برگ حصر وراثت پیوست بانو آزیتا …. که عیال دائمی خوانده بوده در گذشته . ورثه منحصر آن مرحوم اینجانبان و خوانده هستیم چون بابت مهریه به میزان مبلغ خواسته مدیون است از پرداخت آن خودداری می کند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده را نموده اند دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 10/9/72 ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رای شماره 849 به استدلال اینکه موضوع خواسته مطالبه مهریه است موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص کرمانشاه است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه مدنی خاص کرمانشاه صادر کرده و پس از وصول پرونده در دادگاه مدنی خاص دادگاه اخیر با تعیین وقت و دعوت طرفین وپس از استماع توضیحات اصحاب دعوی ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رای شماره 100 به استدلال اینکه خواسته خواهان مطالبه سهم الارث می باشد نه مهریه فلذا موضوع دعوی مهریه نیست تا در صلاحیت دادگاه مدنی خاص باشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمانشاه صادر کرده و به لحاظ اختلاف در صلاحیت پرونده جهت رسیدگی به حل اختلاف6 به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده اینک هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است با توجه به محتویات پرونده انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :
« رای »
نظر به اینکه خواسته خواهان به شرح دادخواست نهایتاً مطالبه سهم الارث دختر
متوفایش از بابت مهریه مقرر بوده ، لذا موضوع منصرف از شق یک ماده 3 لایحه
قانون دادگاه مدنی خاص می باشد و همانگونه شعبه نهم دادگاه مدنی خاص کرمانشاه استدلال نموده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمانشاه می باشد .
فلذا با تائید قراردادگاه مدنی خاص مذکور و فسخ قرار شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرمانشاه به صلاحیت دادگاه اخیر الذکر در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
673
تاریخ تصویب :
1373/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :