جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/10/70 شماره دادنامه : 579/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 9/8/69 مرکز تهیه و توزیع فلزات ساختمانی وزارت بازرگانی با مدیریت آقای ابوالقاسم … دادخواستی به طرفیت شرکت حمل و نقل گسترش نوسازی صنایع ایران به خواسته الزام خوانده به تحویل مثل یا قیمت کالای موضوع بارنامه شماره 127180 ـ 8/5/68 مقوم به بیست میلیون نهصد هزار ریال به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم و توضیح داده خوانده به موجب بارنامه مذکور متعهد شده مقدار 20720 کیلو گرم میلگرد متعلق به این مرکز را به شهرستان مشهد حمل و به شرکت تعاونی آهن آلات ساختمانی مشهد تحویل دهد ولی مرسل الیه اطلاع داده تا تاریخ تقدیم دادخواست محموله تحویل نشده و چون مطالبه رسمی و اقدامات اداری و حتی ارسال اظهار نامه به نتیجه نرسیده تقاضای اقدام مقتضی با احتساب خسارات وارده را نموده و صدور قرار تامین خواسته را استدعا کرده و فتوکپی بارنامه و اظهار نامه و دلیل مدیریت را ضمیمه ساخته است .
دادگاه بعد از اخذ توضیح از نمایندگان و ایراد عدم صلاحیت از طرف نماینده خوانده نظر مشاور را جلب با توجه به اینکه طبق ماده 38 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 23 ق . ج ) مادام که شعب شرکتها دایر استند دعاوی علیه هر شعبه بایستی به طرفیت همان شعبه طرح گردد و نظر به اینکه بارنامه مورد استناد از شعبه جلفای شرکت خوانده صادر گردیده با پذیرش ایراد نماینده قضائی شرکت خوانده اقامه دعوی در تهران را غیر مستند دانسته قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد .
قرار صادره در تاریخ 17/2/70 ابلاغ به شرح دادخواست ثبت شده به شماره 5062 ـ 9/4/70 تقاضای تجدید نظر می شود دادگاه تجدید نظر را وارد ندیده دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور صادر و متعاقباً پس از وصول رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
همانطور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده 38 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 23 ق . ج ) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد بنا به مراتب قرار مورد تجدید نظر بلااشکال تشخیص با رد اعتراضات وارد آن را ابرام می نماید .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
579
تاریخ تصویب :
1370/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :