جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رأی شماره 36 ـ با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خواسته دعاوی مطروحه متفاوت است و در پرونده اولی خواسته خلع ید از 000/50 متر مربع اراضی متصرفی شرکت نفت … واقع در حوزه شاهرود و در دعوی دوم موضوع خواسته خلع ید غاصبانه قسمتی از اراضی مورد پلاک 392 فرعی از 6 اصلی شاهرود است و محل وقوع ملک اخیر الذکر شهرستان شاهرود می باشد علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شاهرود حل اختلاف می گردد .
تاریخ رسیدگی : 21/8/73 شماره دادنامه : 318/73/19 مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران علیه آقای سیدتقی … در تاریخ 31/2/68 دادخواستی به خواسته صدور دستور فوری در خصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی خوانده در اراضی مربوط به خواهان و رفع ید غاصبانه خوانده از قسمتی از اراضی پلاک 396 فرعی از 6 اصلی با ارجاع امر به کارشناس تقدیم دادگاه نموده و به استناد مدارک پیوست خواستار صدور حکم شده پرونده در شعبه 3 دادگاه حقوقی 2 شاهرود مطرح و مرجع مذکور با اصدار قرار شماره 97 ـ 68 مستنداً به ماده 771 قانون آئین دادرسی ( ماده 311 ق . ج ) به دلیل اینکه طرفین پرونده با کلاسه 98 ـ 65 در دادگاه حقوقی یک شاهرود دارند که به دعوی خلع رسیدگی می نماید و دعوی طرح شده با پرونده فوق الذکر مرتبط است دایر بر صلاحیت دادگاه مرقوم و عدم صلاحیت خویش پرونده را به دادگاه حقوقی یک شاهرود ارسال داشته مرجع مزبور در تاریخ 5/6/68 دعوی را با کلاسه پرونده 301 ـ 68 تحت بررسی قرار داده و به لحاظ عدم احراز فوریت تقاضای صدور دستور موقت خواهان را رد نموده و سپس در تاریخ 9/9/70 وارد رسیدگی به اصل دعوی شده و با توجه به دفاع خوانده که اظهار داشته زمین مورد ادعا همان زمینی است که در پرونده شماره 98 ـ 65 مورد حکم شماره 434 ـ 9 قرار گرفته و پس از فرجامخواهی برابر دادنامه شماره 1332/19 ـ 5/8/70 شعبه 19 دیوان عالی کشور نقض شده و رسیدگی مجدد آن به دادگاه حقوقی یک دامغان ارجاع گردیده مبادرت به صدور قرار شماره 433 ـ 70 مبنی به عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی یک دامغان با ملحوظ داشتن ماده 567 قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد 376 و 407 ق . ج ) نموده در این ارتباط پرونده به دادگاه حقوقی یک دامغان تسلیم و مرجع موصوف نیز به علت اینکه دادگاه حقوقی یک شاهرود وارد رسیدگی شده و نسبت به درخواست صدور دستور موقت رای داده است و ملک هم در شهرستان شاهرود قرار دارد و ماده 567 مورد نظر دادگاه با مورد مطابقت ندارد .
طبق رای شماره 71 ـ 71 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی یک شاهرود صادر نموده و اضافه نموده چنانچه دادگاه مرقوم به عقیده خود باقی باشد پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال دارد دادگاه حقوقی یک شاهرود در تاریخ 9/9/70 پس ازذکر مقدماتی نهایتاً با اعلام عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی یک دامغان و تحقق اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در این رابطه به این شعبه ارجاع گردیده …
« رای »
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خواسته دعاوی مطروحه متفاوت
است و در پرونده اولی خواسته خلع ید آن پنجاه هزار متر مربع اراضی متصرفی شرکت
نفت موضوع پلاک 472 بخش 6 سعد آباد واقع در حوزه شاهرود و در دعوی دوم
موضوع خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از اراضی مورد پلاک 392 فرعی از 6 اصلی شاهرود است و محل وقوع ملک اخیرالذکر شهرستان شاهرود می باشد علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شاهرود حل اختلاف می گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
318
تاریخ تصویب :
1373/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :