جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
528-رفع نواقص عرضحال ازحیث تمبرطبق ماده 58آئین دادرسی مدنی به عهده مدیردفتربوده ومسئولیت آن به حاکم دادگاتوجه نخواهدیافت .
حکم شماره 4340-11مرداد1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4340
تاریخ تصویب :
1327/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :