جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
529-ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه به اخطاری که به مستانف شده که در مدت مقرر رفع نقص نمایدبدون اینکه تصریحی درآن به ذکرمدت برای رفع نقص شده باشدترتیب اثرداده ومبنی براخطاروگزارش مدیردفترعرضحال رارد کرده واردنیست زیرااولاباگزارش مدیردفتربه حاکم دادگاه مبنی برانقضاء مدت مقرردرباب رفع نقص برحاکم دادگاه که ترتیب اثربه گزارش مسئول مستقیم امرداده اشکالی واردنبوده وثانیاوقتی ذکرمهلت لازم است که در اخطاررفع نقص استنادبه ماده مربوطه نشده باشدوبه استنادی که دراخطاربه ماده 496که متضمن مهلت مقرراست شده تصریح به ذکرلزومی نداشته وتخلف از ماده مذکورناظربه جائی است که ذکری ازآن نشده باشد.
حکم شماره 4355-24شهریور1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4355
تاریخ تصویب :
1327/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :