جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 3/11/66 شماره دادنامه : 683/31 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
« رای »
خواسته دعوی مطالبه خسارات ناشی از اجرای پروژه جدید الاحداث اراضی کشاورزی است نه اعتراض به تملک که دعوی به کیفیت مطروحه از نوع شکایات و تظلمات و اعتراضات مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد . بنا به مراتب فوق و عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 با تائید صلاحیت دادگاه به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می گردد و پرونده جهت رفع نقص و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک زرین شهر ارسال می گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
683
تاریخ تصویب :
1366/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :