جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 27/2/1372 شماره دادنامه : 72/92/18 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
خانم میترا … فرزند سید علیرضا … دادخواستی به خواسته توقیف عملیات اجرائی نسبت به پلاکات 1153 و 1154 و 1199 فرعی و باقیمانده 290 فرعی از 14259 بخش 8 یزد مقوم به مبلغ 2100000 ریال به طرفیت هیئت هفت نفره واگذاری زمین استان یزد تقدیم دادگاههای حقوقی یک یزد نمود که به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد ارجاع شد و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است این جانب مالک پلاکات فوق می باشم که هیئت هفت نفره واگذاری زمین استان یزد به موجب آگهی منتشره در روزنامه جمهوری اسلامی به شماره 3866 ـ مورخه 16/7/1371 جهت انتقال پلاکات یاد شده ابلاغیه صادر نموده اند این جانب با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به اقدامات هیئت مذکور اعتراض و تقاضای ابطال اقدامات هیئت 7 نفره واگذاری زمین را نموده اند چون خواسته اینجانب در معرض تضییع و تفریط قرار دارد مستنداً به ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای توقیف عملیات اجرائی در خصوص جلوگیری از انتقال پلاکات فوق الذکر را به اشخاص در دفتر اسناد رسمی شماره 25 یزد به طرفیت خوانده را دارم حاضرم خسارت احتمالی را به هر مبلغی که دادگاه تعیین نماید تودیع نمایم و به استناد فتوکپی سند مالکیت و فتوکپی آگهی ابلاغ مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی رسیدگی و صدور قرار را خواستار شد و دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و در تاریخ 1/8/1371 به دفتر دستور داده شد با تعیین وقت خارج از نوبت جهت رسیدگی در امر فوری طرفین جهت رسیدگی با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده دعوت شوند و به خواهان تذکر داده شود صدور دستور موقت منوط به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت ورود خسارت احتمالی است که با اخطار به خواهان مشارالیها به موجب فیش بانکی شماره 306090 مبلغ یک میلیون ریال را تودیع و فیش را تقدیم دادگاه نمود و در جلسه 3/9/1371 که با حضور خواهان و در غیاب خوانده تشکیل شد پس از اظهارات خواهان دائر بر تقاضای رسیدگی و صدور دستور موقت در خصوص مورد و کسب نظر آقای مشاور دائر بر تا حصول نتیجه نهائی در پرونده مربوط به دیوان عدالت اداری دادگاه قرار تجدید نظر خواسته را بدین شرح « با عنایت به مفاد ماده 771 قانون آئین دادرسی مدنی آنچه مستفاد می گردد آن است که در این قبیل موارد دادگاهی صالح به صدور دستور موقت می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نیز داشته باشد که در خصوص مورد این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد .علیهذا درخواست خواهانها فاقد محمل قانونی است عیناً رد می گردد » صادر و بر اثر تجدید نظر خواهی خانم میترا… از قرار پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد که مندرجات دادخواست و لایحه تقدیمی تجدید نظر خوانده هنگام شور قرائت خواهد شد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
92
تاریخ تصویب :
1372/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :