جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 25/8/72 شماره رای 513/3
« رای شعبه سوم دیوان عالی کشور »
مقدمتاً اعلام می دارد دادخواست تقدیمی خواهان از حیث ضمیمه نبودن فتوکپی مصدق تمامی مستندات دعوی ناقص است و فتوکپی مصدق سفته شماره 080295 و اظهار نامه شماره 229/1 ـ 29/4/71 که مورد استناد خواهان بوده ضمیمه نیست و با توجه به مواد 74 و 84 و 85 قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد 57 و 53 و 54 و 55 ق . ج ) مدیر دفتر دادگاه مکلف به رفع نقص بوده و دادگاه هم می بایستی پس از حصول اطمینان از کامل بودن دادخواست پرونده را در معرض رسیدگی قرار دهد و اما در باب اختلاف حاصله در صلاحیت فیمابین دادگاههای بندر انزلی و بابلسر اشعار می دارد گر چه به شرح دادخواست محل اقامت خواندگان حسن رود جزء حوزه قضائی بندر انزلی تعیین گردیده لکن خواندگان در این نشانی سابقه ابلاغ صحیح و منطبق با قانون ندارند و به شرح پرونده قبل از حلول اولین جلسه دادرسی ( جلسه 22/1/72 ) خواهان در تاریخ 30/10/71 در دفتر دادگاه بندر انزلی حاضر شده و اعلام داشته محل اقامت خواندگان در فریدون کنار است کما اینکه اخطاریه مربوط به جلسه 22/1/72 دادگاه بندر انزلی در نشانی فریدون کنار واقع در حوزه قضائی بابلسر در تاریخ 5/12/71 وفق مقررات مواد 91 و 93 قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد 69 و 70 ق . ج ) به ترتیب به آقایان …. و … خواندگان دعوی ابلاغ شده بنا به مراتب از آنجا که اقامت و سکونت خواندگان در حسن رود در تاریخ تقدیم دادخواست محقق نگردیده و خواندگان در نشانی مزبور سابقه ابلاغ صحیح ندارند استمساک دادگاه بابلسر به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 26 ق . ج ) مبنای قانونی ندارد و با لحاظ ماده 21 قانون مذکور ( ماده 21 ق . ج ) دادگاه بابلسر صالح به رسیدگی به دعوی است و ضمن تشخیص صلاحیت این دادگاه حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه حقوقی یک بابلسر قائم مقام دادگاه حقوقی دو ارسال می دارد .»

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
513
تاریخ تصویب :
1372/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :