جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


رای شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 1137/18 به تاریخ رسیدگی 28/12/1368
« رای »
با توجه به اینکه برابر ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی اصل کلی در صلاحیت دادگاهها صلاحیت دادگاه محلی است که خوانده در حوزه آن آقامتگاه دارد و با عنایت به اینکه اگر چه خواهان اقامتگاه خوانده را در دادخواست در حوزه تهران معرفی کرده لکن اوراق پرونده حاکی است که خوانده در اقامتگاه معرفی شده شناخته نشده و بر اثر نیابت قضائی که شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران جهت تحقیق و بررسی راجع به محل سکونت و کار خوانده به دادگاه مدنی خاص ساوه محول گرده خوانده در تاریخ 13/10/68 در دادگاه حقوقی یک ساوه قائم مقام دادگاه مدنی خاص ساوه حاضر شده و محل کار و سکونت خود را در حوزه قضائی شهرستان ساوه اعلام داشته و این معنی را ضمن حضور در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ 8/10/68 حسب تعهدی که به دادگاه ساوه بوده تکرار کرده است لذا نظر به مراتب فوق در مساله اختلاف در صلاحیت حاصله با تائید نظر شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران به صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می نماید .»

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1137
تاریخ تصویب :
1368/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :