جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 526/3 به تاریخ رسیدگی 25/8/71
« رای »
به دلالت اوراق پرونده ومتن دادخواست خوانده دعوی مجهول المکان اعلام شده وخواهان به شرح دادخواست ضمن تعیین محل اقامت خوانده در شهرستان قم اضافه نموده خوانده مجهول المکان است و در متن دادخواست هم این معنی تصریح شده بااین ترتیب بر اقدام خواهان در تعیین محل اقامت خوانده در شهرستان قم اثری مترتب نیست و اقدام دادگاه حقوقی دو اصفهان در زمینه صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی دو قم با وصف مجهول المکان اعلام شدن خوانده مبتنی بر اساس قانونی نبوده صحیح نیست و دادگاه حقوقی دو اصفهان می بایست با در نظر گرفتن قسمت دوم ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی و پس از اخذ توضیح ما به الکفایه از خواهان در این مورد در باب مرجع ذیصلاح تصمیم مقتضی اتخاذ می نمود و لذا ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی دو اصفهان در رسیدگی به دعوی مطروحه ودر وضع فعلی پرونده حل اختلاف می نماید . و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم و عندالاقتضاء رسیدگی به شعبه دهم دادگاه حقوقی دو اصفهان ارسال می دارد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
526
تاریخ تصویب :
1371/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :