جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


رای شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 80/3 به تاریخ رسیدگی 19/2/71
« رای »
همانطور که از طرف دادگاه کنگاور اظهار نظر شده به مستنبط از ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 26 ق . ج ) مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و انتزاع محل اقامت خواندگان از حوزه استانداری همدان و انضمام آن به بخش مرکزی کنگاور مجوز صدور قرار عدم صلاحیت تلقی نمی شود فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی نهاوند حل اختلاف می شود و پرونده جهت رسیدگی مرجع مرقوم ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
80
تاریخ تصویب :
1371/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :