جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


رای شماره 18 دیوان عالی کشور به شماره 73/152/18 به تاریخ رسیدگی 28/3/1373
« رای »
خلاصه اختلاف طرفین به شرح دادخواستهای دعوی اصلی و دعوی متقابل وتوضیحات آنها در جلسات شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز این است که خواهان دعوی اصلی مدعی است که حقوق مورد واگذاری خوانده دعوی مزبور به فرزند وی آقای عباس … به موجب قرار داد مورخ 12/12/71 در اتحادیه صنف قصاب شیراز علاوه بر امتیاز پروانه مغازه قصابی شامل یک دانگ حقوق استیجاری مشارالیه از مغازه قصابی موضوع سند اجاره رسمی شماره 75117 ـ 24/6/70 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 14 شیراز نیز می باشد در حالی که خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی متقابل حقوق استیجاری یک دانگ مغازه مذکور را جزء مورد واگذاری نمی داند و نتیجتاً خواسته خواهان دعوی اصلی به شرح توضیحات وی در جلسه رسیدگی مورخ 4/2/73 در خواست الزام خوانده به انتقال حقوق استیجاری وی نسبت به یک دانگ فوق التوصیف می باشد نظر به اینکه خواسته دعوی اصلی به کیفیت فوق الذکر خواسته ای مالی محسوب می شود که به شرح مندرج در دادخواست مزبور به مبلغ پانصدو هفتاد هزار تومان تقویم شده لذا نظر به مراتب فوق با تایید نظر شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی دو شیراز به صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز در رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه حل اختلاف می شود .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
152
تاریخ تصویب :
1373/03/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :