جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


رای شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 686/3 به تاریخ رسیدگی 26/10/71
« رای »
به موجب مواد 1 و 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید
1 ـ حدود 2 ـ قصاص 3 ـ دیات 4 ـ تعزیرات 5 ـ مجازاتهای باز دارنده
و هم چنین در دادگاههای کیفری به دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی می شود لکن موضوع مطروحه که عبارت است از تجدید نظر خواهی نسبت به رای قاضی عضو هیئت هفت نفره موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مربوط به ماده 56 قانون اصلاح بهره برداری از جنگلها و مراتع" href="/tags/15976/قانون-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع/" class="link">قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نه واجد عنوان جرم است و نه دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می شود که رسیدگی دادگاه کیفری را ایجاب نماید و درست است که قانونگذار قبل از تصویب ماده واحده موارد تجدید نظر در امور حقوقی را در ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تصریح کرده لکن در ماده واحده تصریح به مواد 284 و 284 مکرر صرفاً بیان مواردی است که در صورت تحقق آن می توان از رای قاضی عضو هیئت 7 نفره تجدید نظر خواهی نموده و به هیچ وجه در مقام تعیین دادگاه کیفری به عنوان مرجع ذیصلاح نبوده است و چون موضوع حقوقی است با لحاظ اینکه قاضی عضو هیئت 7 نفره قدر متیقن در حد رئیس دادگاه حقوقی دو می باشد لاجرم مرجع صالح به رسیدگی نسبت به قاضی مذکور که صرفاً جنبه حقوقی دارد دادگاه حقوقی یک است و بنا به مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امر مطروحه حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان ارسال می دارد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
686
تاریخ تصویب :
1371/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :