جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 106972/5/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دادیار و معاون دادسرا به صرف اعلام و عنوان شکایت همسرمطلقه متهم علیه او به عمل منافی عفت ، بدون آنکه شکایت عنوان توهین و فحاشی داشته باشد. یا اصولا" مستند و مدلل باشد، به استنادمواد86 و101 قانون تعزیرات ، با قید اتهام مزاحمت قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر کرده اند.
دادگاه کیفری 2 نیز برخلاف ماده 289 قانون اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری ، بدون وجود دلایل و به صرف علم بدون ذکرمبانی آن ، متهم را محکوم نموده و برای استفاده از جهات تخفیف و تعلیق در اخذ تعهد از متهم و یا تعلیق قسمتی از مجازات او،برخلاف مواد 35و40 قانون مجازات اسلامی رفتارکرده است .
همینطور رئیس دادگاه کیفری 2 همعرض ،پس ازنقض حکم دردیوانعالی کشور که در اصدار حکمش با استناد به ماده 3 قانون مجازات حمل چاقو، که عمل متهم بااین ماده انطباقی نداشت ، و نیز عدم اخذتعهد ازمحکوم علیه در تعلیق مجازاتش ، مرتکب تخلف شده است .
چون مستنبط از ماده 2 قانون مجازات اسلامی این است که هیچکس را نمی توان مورد تعقیب قرارداد، مگر آنکه مرتکب جرمی شودکه قابل مجازات باشد، از نظر فحاشی و شمول مورد به ماده 86 قانون تعزیرات در پرونده ، عملی به متهم نسبت داده نشده تا از این جهت قابل تعقیب باشد. و در خصوص ماده 101 نیز بر فرض که منظور از شکایت مطروحه چنین امری بوده ، چون دلیلی از طرف شاکیه ابرازنشده ،موضوع تاب صدور قرار تامین و مجرمیت و کیفرخواست رانداشته است .
محکومیت متهم در دادگاه کیفری 2 و استفاده دادگاه درجهت صدور حکم محکومیت بدون وجود دلایل ، برخلاف ماده 289 مزبور، واستفاده از مواد35و40 قانون مجازات اسلامی که با نقض مقررات ومضامین قانونی صورت گرفته است .
همچنین اصدار رای توسط رئیس دادگاه همعرض ، چه ازلحاظ انطباق با ماده 3 قانون مجازات حمل چاقو، وچه از لحاظ مبانی استدلالی ، و چه از لحاظ تعلیق مجازات و مقررات آن ، برخلاف مقررات و اصول بوده ، و مدافعات هیچیک از آنان مفید و موثر در مقام نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
72
تاریخ تصویب :
1371/05/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :