جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 13138139/7/1370

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
نظریه دادسرای انتظامی مبین این است که دادیار باوجود معرفی شهود از سوی شاکی ، بدون انجام تحقیق از آنان قرار منع تعقیب مشتکی عنه را صادر کرده . و دادگاه نیز قرارراتائیدنموده ،درصورتی که تحقیق از شهود در روشن کردن واقعیت تاثیر داشته است . مبانی دفاع قضات امردلالت داردکه گواهان دردعوی ذینفع بوده اند.ومسئول دادگاه بر اساس مشهودات و علم خود رای صادر کرده ، و کسب اطلاع از گواهان معرفی شده ضرورتی نداشت .
ولی چون مشتکی عنه (مامورانتظامی ) دردعوی مربوطه نقشی نداشته ، و شهود نیز قانونا" قابل جرح و رد بودند، لذا دفاع آنان موثر نیست . و عنوان اینکه استماع شهادت شهود بنظردادیارضرورت نداشته ، و بنظر حاکم دادگاه صدور حکم مبتنی بر علم او بوده ، چون منشاء علم مذکور در حکم صادره قید و تصریح نشده ، مفید و موثر نیست و تخلف آنان محرزاست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
139
تاریخ تصویب :
1370/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :