جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 36 - 25/3/1365

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به ماده 2 آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27/3/1358 و تبصره ذیل آن و مفادلایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم مصوب آذر 58 و قانون راجع به جلوگیری ازتملک و تصرف اراضی دولت مصوب 6/2/59 و لایحه قانونی راجع به رفع ابهام از قوانین مربوط به اخلال درامرکشاورزی ودامداری مصوب 13/2/59 ، دادستان دادسرای انقلاب اسلامی بدون اعتنابه ایرادمشتکی عنه که موضوع اختلاف در مرغداری دردادگستری مطرح رسیدگی است وبدون اعتنا به حدود صلاحیت دادسرای انقلاب و بدون استعلام سابقه امرازدادگستری مبادرت به صدور کیفرخواست درامرصرفا" حقوقی علیه نامبرده نمودومتعاقب صدورحکم غیرقانونی ازدادگاه انقلاب قراربازداشت نامبرده رابه اتهام خودداری خودداری از اجرای حکم صادر و او را مجبور به واگذاری سهام خود از مرغداری به شاکیه نمود،
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی نیزبدون توجه به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه و بدون اعتنا به مطرح بودن عین دعوی دردادگستری وتنهابه ادعای اینکه مشتکی عنه پیشنهادفروش سهم الشرکه خودرابه شاکیه داده حکم داد که بادریافت قیمت سهم الشرکه وی آن رابه شاکیه منتقل نماید و ... مرتکب تخلف آشکار از مقررات گردیده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
36
تاریخ تصویب :
1365/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :