جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 168 8/10/1365

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به تبصره ذیل ماده 2 ومواد12 و13 آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27/3/1358 و لایحه قانونی جلوگیری ازهرگونه تجاوزوغصب وتصرف عدوانی ومزاحمت وممانعت ازحق نسبت به املاک واراضی مزروعی وشهری وباغات وقلمستانهاومنابع آب... مصوب 1358 و لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب آذرماه 58 و رفع ابهام آن مصوب اردیبهشت 1359و مواد1291 و 1292 و 1280 قانون مدنی ، رئیس دادگاه انقلاب درصدورحکم خارج ازصلاحیت ذاتی دادگاه وغیرقابل تطبیق با ضوابط مسلم فقهی ومقررات قانونی و زائد برخواسته شاکیان و به نفع غیرمدعیان درمورد کل اراضی متصرفی محکوم علیه علیرغم تعارض وتنافی ادعای متاخر شاکیان با اقاریرصریح سابقشان وبدون توجه به اسناد ارائه شده ازسوی مدعی علیه ....مرتکب تخلفات عدیده شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
168
تاریخ تصویب :
1365/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :