جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 196 - 25/11/1365

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
دادیاردادسرای انقلاب اسلامی در رسیدگی به موضوع صرفا" حقوقی و خارج ازصلاحیت دادسرای انقلاب درارتباط بااختلاف روابط استیجاری و صدورقرارمجرمیت علیه مستاجرصرفا" به اتهام واهی و غلط ادامه تصرف سوپرمارکت ،
رئیس دادگاه انقلاب درصدور حکم توقیف تمام سوپرمارکت وصدورحکم خلع یداز متصرف فعلی و در صدور دستوراجاره دادن آن با نظر کارشناس به غیرمرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
196
تاریخ تصویب :
1365/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :