جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
532-چندنفردرتواریخ مختلف وبه فاصله چندروزبریک نفراقامه دعوی نموده ودرعرضحال های خودبه ورشکستگی اواشاره کرده وضمناهریک تقاضای مدعی به نموده وجنس معینی رابعنوان عین المال خودقلمدادکرده اندومحکمه صلحیه قبلا قرارتامین مدعی به هریک ازمدعیان راصادرواجرانموده وسپس رسیدگی وحکم برمحکومیت مدعی علیه درقبال دعوی هریک ازمدعیان داده وورقه اجرائیه نیزصادرواحکام مزبورسوای یک حکم بموقع اجرادرآمده ودرخلال جریان عملیات اجرائی مدعی علیه عرضحال توقف به محکمه مزبورداده وتاریخ توقف خودراچندروزقبل ازتاریخ عرضحال های مدعیان تعیین نموده ودادگاه بدون ترتیب اثردادن به عرضحال مزبورواحتمال تبانی بین مدعیان ومدعی علیه بضررسایردیان عملیات اجرائی خودراموقوف نداشته است تخلف نیست زیرا اقدام به صدورقرارتامین وسرعت رسیدگی وصدورحکم وورقه اجرائیه قبل از تقدیم عرضحال توقف مدعی علیه بوده ودلیلی براینکه قبل ازاقامه دعاوی مزبوره درمحکمه صلح تقاضای توقفی ازطرف مدعی علیه شده باشدوجودنداردو مجرداستحضارواطلاع محکمه صلحیه ازنکث عمل مدعی علیه موجب خودداری اواز رسیدگی به اموری که درحدودصلاحیت اوبوده است نخواهدبودبلکه برعکس اگر مماطه دررسیدگی به دعاوی مزبوره می نمودمسامح درانجام وظیفه محسوب بود، ونسبت به عملیات اجرائی که بعدازتاریخ تقدیم عرضحال توقف بعمل آمده اولا مسئولیت آن رانمی توان به امین صلح متوجه نمودوثانیاچون مرجع رسیدگی به امرتوقف صلحیه نبوده ومرجع رسمی که وظیفه داررسیدگی به امرتوقف است او راممنوع ازاقدامی راجع به عملیات اجرائی مزبوره ننموده است ،واماراجع به تامین اجناسی سوای آنچه مدعیان وتقاضاکنندگان تامین بوده چون تقاضای تامین اختصاص به عین المال تقاضاکننده نداشته بلکه هریک ازمدعیان به مقدارادعائی که کرده اندتقاضای تامین ازمدعی علیه نموده اندوتامین هم منوط به نظرمحکمه بوده شمول آن به غیرازاجناسی که اختصاص به مدعیان داشته مانع نداشته است ونسبت به صدورقرارتامین قبل ازرسیدگی نیزماده صریحی که دلالت برلزوم تعیین جلسه رسیدگی واحضارمتداعیین کندوجودنداردوعمل محاکم نیزچنانچه ازبعض موادجوازآن رامیتوان استنباط نمودبرعدم لزوم جلسه رسیدگی واحضاراست واینکه امین صلح پس ازعرضحال توقف قراتوقیف دفاتررانداده ومحکمه بدایتی راکه صلحیه مزبوره درحوزه آن بوده است مستحضرنساخته است نیزلزومی نداشته زیرامرجع رسیدگی به این امراونبوده وقانونانمی بایست عرضحال رااصلاقبول نموده باشدتابراواین تکلیف متوجه شده ومخالفت آن تخلف محسوب شودوایرادبراو راجع به قبول عرضحال توقف نیزواردنیست زیرامشارالیه اخیراامربه ضبط عرضحال مزبورداده وراجع به آن عملیاتی ننموده است تاقبول عرضحال برآن صدق کند.
حکم شماره 763-21آبان 1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
763
تاریخ تصویب :
1309/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :