جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
533-ایرادبردادرس دادگاه به اینکه بدون رسیدگی ومطالبه دلیل توقف واخطاربه تاجری که برحسب تقاضای عده که خودراطلبکارمشارالیه معرفی نموده اندقرارتوقف اوراداده سپس برحسب راپرت عضوناظروهیئت تصفیه قرارتوقیف تاجرمزبوررانیزصادرکرده است واردنیست زیراهرچند اصولاهرحکمی بایدمقرون به رسیدگی ومدلل باشدولی چون دادرس مزبوردراصدار حکم ورشکستگی متکی بماده 245قانون تجارت شده وماده مزبوره برحسب ظاهر دلالتی برلزوم رسیدگی درمواردی که برای اصدارحکم توقف مقررگردیده نداردو ازطرفی هم این قبیل ازامورفوری وتاخیرداقدام مقتضی بدون جهات مصرحه قانونیه اقتضانداشته واقدام مشارالیه دراین موردمبتنی برنظرقضائی او بوده است .
حکم شماره 1078-9تیر1311

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1078
تاریخ تصویب :
1311/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :