جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 232/ت 26121ه 31/1/1381

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب )و(ی ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور که در جلسه مورخ 2/11/1380 با رعایت تصویبنامه شماره 29449/ت 25202ه مورخ 26/6/1380 اتخاذ شده است ، بشرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد.
بدهی مالیاتی شرکتهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران از محل درآمد ناشی از فروش سهام تهاتر می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16658
تاریخ تصویب :
1380/11/02
تاریخ ابلاغ :
1381/02/18
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :