جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 2014-ق 9/2/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها ومناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 8/8/1380 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/1/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 6221 17/2/1381
قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانهاومناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2014- ق مورخ 9/2/1381 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئئس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - به منظور تحقق اصل چهل وهشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در چارچوب سیاستها و جهت گیری آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصه های مناطق مختلف کشور را تعیین و نسبت به تدوین مجموعه ای از اقدامات اولویت دار بهم پیوسته در جهت تحویل و تحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها، استعدادو قابلیتهای این گونه مناطق اقدام کند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/01/25
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :