جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 6367/ت 26399ه 17/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 4135مورخ 4/2/1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به اسنتاد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (2) تصویبنامه شماره 46307/ت 25556ه مورخ 12/10/1380 عبارت وظایف موضوع ماده 18) به عبارت وظایف موضوع بندهای (ب ) ، (پ )، (ت ) و(ث ) ماده 18) اصلاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :