جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 6503/26369 18/2/1381

نظر به اینکه در ردیف (8) جدول شماره یک پیوست تصویبنامه شماره 4502/ت 26369ه مورخ 8/2/1381، موضوع آئین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی ، که براساس طرح تصویبنامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است به جای (6 دلار) معادل (46200) ریال به اشتباه (60 دلار) معادل (462000ریال ) تحریر گردیده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دربیرخانه هیات دولت - عبدا ... رمضان زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/02/18
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :