جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 5522/26289 18/2/1381

نظر به اینکه در سطر اول تصویبنامه شماره 1335/ت 26289ه مورخ 4/2/1381، موضوع ضوابط اجرائی بودجه سال 1381 کل کشور ، عبارت (شماره 10721/105 مورخ 31/1/1381) به اشتباه تحیری شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا ... رمضان زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/02/18
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :