جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 5786/26165 15/2/1381

نظر به اینکه در سطر چهارم تبصره (3) بند(و) تصویبنامه شماره 3905/ت 26165ه مورخ 3/2/1381، موضوع حق بیمه سرانه خدمات درمانی و تعرفه های تشخیص درمانی سال 1381، که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است بعد از عبارت داخل پرانتز( نظیر سازمان تامین اجتماعی ) عبارت (و نیز مرکز درمانی - تحقیقاتی قلب و عروق تهران ) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا ... رمضان زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16664
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/02/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :