جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1611/2608
شماره دادنامه : 698/11
تاریخ رسیدگی : 5/9/69
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به شرح پرونده کلاسه 1611/2608 آقای (الف ) فرزند... به اتهام قتل عمدی مرحوم (ب ) تحت تعقیب دادسرای ... قرار گرفته که پس از صدور کیفرخواست ورسیدگی دردادگاههای کیفری یک ... ( شعبه های 13و14) نظرات دادگاههای رسیدگی کننده در شعبه هفتم دیوان عالی کشور تنفیذ نشده و با طرح درهیئت عمومی اصراری و عدم تنفیذ و تایید نظرات دادگاههای تالی رسیدگی کننده پرونده در مقام رسیدگی ماهوی (ماده 288 قانون اصلاح مواردی ازقانون آیین دادرسی کیفری ) به این شعبه ارجاع (شده و) با تشکیل چندین جلسه در نهایت با تعیین وقت رسیدگی و احضار متهم از زندان جلسه در تاریخ بالا با حضور متهم و وکیل وی و اولیای دم تشکیل (شده و) پس از انجام دادرسی ومشاوره با استعانت از خدا به شرح زیر انشاء حکم می شود:
(بسمه تعالی 0 به شرح کیفرخواست 6226/5/63 دادسرای عمومی ... الف 19 ساله به اتهام قتل عمدی (ب ) تحت تعقیب قرار گرفته که با توجه به شکایت اولیای دم و و گواهی پزشکی و قانونی و نظریه کارشناس اسلحه و تحقیقات معموله تقاضای مجازات متهم شده بدین خلاصه که آقای (ج ) برادر مقتول اعلام نموده با(ب ) برادرم مشغول چرانیدن گله بودیم 0(الف ) که ضمنا" حامل یک قضبه اسلحه (تفنگ ) بود در معیت برادر خود (د) نیز به دنبال گله خود بردند و به ما اعتراض نمودند که چرا گوسفندانمان را در محل اجرای متعلق بچه آنه آورده ایم 0 به دنبال این اعتراض و مشاجره لفظی که بین (الف ) و برادرم (ب ) درگرفت با شلیک گلوله ای از ناحیه (الف ) برادرم به قتل رسید و متهم به طرف چادرهایشان فرار نمود . من هم وی را تعقیب نمودم که داخل چادر گردید که از اهالی کمک خواستم ( با داد و فریاد) سپس بالای سر برادرم آمدم که کشته شده بود . مراتب به پاسگاه ژاندارمری اطلاع داده می شود . باحضور مامورین و تعقیب موضوع و انجام بزرسی یک قبضه سلاح و تعدادی فشنگ از زیر بوته های نزدیک چادر متعلق به متهم (پدرمتهم ) کشف می گرددو مرحوم (ب )دراثر اصابت گلوله به ناحیه شکمش فوت می نماید . با کالبد شکافی و خارج نمودن گلوله از بدن مقتول و استعلام از اداره تشخیص هویت اظهارنظر شده (... به نظر می رسد گلوله ارسالی می تواند از سلاح یاد شده خارج گردیده باشد...) آقای (ج ) از بدو امر با توجه به محتویات پرونده و شهودی که بلافاصله پس از وقوع حازثه به محل رفته اند شنیده اند که نامبرده (الف ) را قاتل برادرش معرفی (کرده است ) و پدر و مادر مقتول نیز از (الف ) به لحاظ قتل فرزندشان شکایت نموده اند . متهم نیز از بدو امر منکر بزه انتسابی بوده و اظهار داشته درروزواقعه و قبل از آن در... حدود180 تا200 کیلومتری محل وقوع قتل بوده و برای امتحانات درس می خوانده و محل کارکشاورزی آنها...است (در حالی که ) محل وقوع حادثه ... است که آنجا نبوده است. و عده ای را به عنوان گواه معرفی (کرده ) که روز واقعه قتل و یا روز قبل از آن وی را در... دیده اند . شهود تعرفه شده نیز هر یک به نوعی شهادت داده وخلاصتا" اظهار داشته اند حدود ساعت 5/7 یا 8 یا 9 به تفاوت متهم رادر...مشاهده نموده اند یا بعضی از گواهان اظهار داشته اند روز قبل از واقعه وی را در... دیده اند و متهم اظهار داشته با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن جاده و فاصله آن حدود180 تا200 کیلومتر از محل واقعه تا... است اینکه اعلام شده حدود ساعت 5 صبح به هنگام طلوع آفتاب من در ... (محل واقعه ) بوده ام ومرتکب قتل شده ام امکان ندارد بتوانم در ساعت 5/7 یا 8 در... باشم 0 همچنین روز قبل از آن اصولا" کاری به گله و گوسفند ندارم 0 ولی (ج ) برادر مقتول مصرا" اظهار داشته : ( شخصا" (الف ) را مشاهده (کردم ) که با برادرم مشاجره لفظی نمود و سپس وی را با شلیک گلوله به قتل رساند و با توجه به اینکه ماشین دارند بعید نیست پس از اینکه برادرم را به قتل رسانده به طرف ... متواری شده (باشد) ... با توجه به وجود جاده برای ماشین حدود 3 یا4ساعت بیشتر فاصله زمانی نیست و پس از ارتکاب قتل در حدودساعت 5 صبح در ساعت 8یا9 صبح (ممکن است )در...دیده شده باشد .) همچنین متهم و آقای وکیل وی ضمن رد اتهام دفاعا" بیان داشته اند (ج ) قاتل را شخص (الف ) معرفی ننموده است و در ژاندارمری گفته است یا (د) یا (الف ) برادرم را کشته اند و اولیای دم هم با توجه به اظهارات (ج ) (فرزندشان ) (الف ) رامتهم به قتل دانسته اند که در این مورد (ج )اظهارداشته (خصومتی با (الف ) ندارم ، شخصا" دیدم که برادرم را(الف ) به قتل رساند و اگر هم مامورین ژاندارمری در تحقیقات اولیه نام ((د)) را ذکر کرده اندبه دلیل متواری بودن متهم بوده است و رئیس پاسگاه این مطلب را نوشته است برای اینکه اظهار داشت بامتواری بودن (الف ) چنانچه نام وی به تنهائی نوشته شود ممکن است از کشور خارج (شود) و یا خود را پنهان نماید و دسترسی به اونباشد و نام برادرش را هم نوشت گفت از جهت دستگیری متهم اصلی و سیاست پلیسی است (یعنی ) نوعی ابتکار و تلقین از ناحیه رئیس پاسگاه بوده 0 در حالی که من چنین حرفی نزده ام از اول هم گفته ام قاتل (الف ) است.) عده ای از اهالی محل نیز براین مدعی شهادت داده اندکه بلافاصله پس از وقوع قتل درمحل حاضر(ج )می گفت (الف ) برادرم را کشت و در مراسم شب هفت هم این حرف و ادعاراتکرار نموده است که با توجه به مراتب و مجموع محتویات پرونده و تحقیقات معموله هر چند متهم و آقای وکیل وی قویا" چه ضمن رسیدگی و چه با توجه به لوایح تقدیمی اتهام را تکذیب نموده اند ولی با عنایت به اینکه برادر مقتول و تنها شاهد قضیه از بدو امر بیان داشته است که (الف ) با شلیک گلوله برادرم را به قتل رساندهر چند با توجه به اینکه از اوایل سال 1363 پرونده در جریان رسیدگی بوده تحقیقات مفصل و متعچددی از (ج ) به عمل آمده و گاهی در خصوص چگونگی تیراندازی و یا معرفی قاتل به شرحی که گذشت و ادعا شده آقای (د) (برادرمتهم ) را نیز به عنوان قاتل معرفی کرده است ، ولی این تغییر مطالب و گفتار که متهم و آقای وکیل وی تناقض در اظهارات مشارالیه قلمداد (کرده ) و به همین دلیل ادعای وی را رد نموده و نهایتا"بی اعتبار دانسته اند و با توجه به اینکه سابقه خصومت و دشمنی بین نامبردگان نبوده و دلیل خاصی هم اقامه نشده که بدان جهت (ج ) (برادر مقتول ) با توجه به وجود سوابق و با اینکه (د) برادر متهم یا شخص دیگری برادرش را به قتل رسانده باشد از بدو امر (الف ) را قاتل معرفی نماید و این تفاوت گفتار از ناحیه (ج )درمورد چگونگی شلیک و نشانه روی و غیره با توجه به طول جریان رسیدگی به گونه ای نیست که اصل ادعا و اعلام وی را مخدوش سازد چه در هر حال بیان داشته (الف ) به طرف برادرم شلیک نمود و نیز کشف اسلحه متعلق به پدر متهم حسب برگ 13 پرونده که تعلق آن را به خود اعتراف نموده به وسیله مامورین ژاندارمری از زیر بوته های نزدیک چادرهایشان و اظهارنظر صریح اداره تشخیص هویت در معاینه و تطبیق گلوله ای که از بدن مقتول خارج گردیده ( با گلوله به قتل رسیده ) با تفنگ مکشوفه و شکایت پدر و مادر مقتول از (الف ) وبه لحاظ اختلاف اظهارات متهم با پدرش بدین شرح که پدر متهم حسب صفحه 13پرونده بیان داشته (الف ) (متهم ) به همراه برادرش (ه) در... بوده اند در حالی که متهم حسب تحقیقات در برگ 102 پرونده اظهار داشته تنها من در... بودم و بغیر از من همه در... بوده اند و یا در روز واقعه تنها برادر12 سساله ما به نام (و) عهده دار چوپانی بوده و با توجه به این که تعداد گوسفندان را حدود هزار راس ذکر نموده اند مستبعد است کودک 12 ساله به تنهائی بتواند عهده دار چوپانی هزار راس گوسفندباشد . باانجام رسیدگی و توجه به ادله و قرائن فوق ظن قوی ... به علم بر توجه اتهام به (الف ) حاصل گردیده و برای برائت از وی شهود معتبر خواسته هرچند گواهانی تعرفه نموده است ولی هیچ یک از شهود گواهی بر برائت متهم نداده و اعلام داشته اند در ساعات اولیه صبح نامبرده را در... دیده اند یا روز قبل وی را دیده اندکه باتوجه به ساعت وقوع قتل و همان طور که اعلام گردیده با فرض صحت امکان داشته با وسیله نقلیه ای که دراختیارداشته پس از وقوع حادثه خود را به ... رسانده باشد با توجه به مراتب و اجرای مراسم قسامه که اولیای دم قاتل عمدی فرزندشان را (الف ) دانسته و تقاضای قصاص نموده اندعلی هذا با عنایت به مواد2(بندالف )و1و37و 38 قانون حدود و قصاص و سایر مواد مربوطه حکم قصاص نفس متهم (الف ) صادر می گردد و اولیای دم می تواندشخصا" یا با توکیل غیر اقدام به قصاص نمایند . حکم صادره قطعی است.)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
46
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
698
تاریخ تصویب :
1369/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :