جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 16/26/365
شماره دادنامه : 926
تاریخ رسیدگی : 10/12/70
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : 1 آقای (پ ) فرزند... 17 ساله متهم است به زدن چوب بر سر مرحوم (ع ) که منتهی به فوت وی گردیده است.
2 آقای (الف ) فرزند... متهم است به ایراد ضرب عمدی به کتف (ع ) 3 آقای (ر) فرزند... متهم است به معاونت درقتل و گرفتن دستهای مقتول بدین شرح که به دنبال نزاع مقتول باهمسرش که خواهر متهم ردیف اول می باشد و قهر کردن او و رفتن به منزل پدرش متهمین به منزل مقتول که مشغول صرف ناهار بوده آمده اند و با وی درگیر شده اند و طبق گفته گواهان که متقول را با سروصورت خونین دیده اند او گفته متهم ردیف اول با چوب بر سرش زده و متهم ردیف دوم با چوب به شانه اش زده و متهم ردیف سوم دستهای او را از پشت گرفته بوده است.
متهم ردیف اول معترف است که با چوب دو ضربه به سر مقتول زده است و گواهی پزشکی علت مرگ را عوارض ناشی از ضربه مغزی اعلام کرده است. بر اساس شکایت اولیای دم و تحقیقات انجام شده دادسرای عمومی ...به موجب کیفرخواست شماره 287/284/11/68 تقاضای تعیین کیفر نموده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 8 با تشکیل جلسه دادگاه و استماع شکایت اولیای دم گواهان و دفاعیات متهمین و وکیل آنها ظن به ارتکاب بزه از ناحیه متهمین پیدا کرده و با اجرای قسامه بزه انتسابی را محرز دانسته و رای به قصاص نفس متهم ردیف اول پس از تودیع و تضمین سهم الدیه صغار از طرف ...صادر نموده و متهم ردیف دوم (الف ) را به پرداخت سه دینار بابت کتف و یک دینار بابت تورم (و) حبس محکوم نموده و متهم ردیف سوم آقای (ر)رابه تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم نموده است که رای دادگاه از جانب وکلای متهمان مورد اعتراض قرار گرفته و با بقاء دادگاه بررای خود و رد اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور به شعبه ... ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای ...دادیاردیوان عالی کشوراجمالا" مبنی بر...دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات گواهان و مطلعین و اعترافات متهم ردیف اول به ایراد ضربه بر سر مقتول (باچوب ) و اعتراف متهمان دیگر به حضور در مکان درگیری ظن به ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه متهمان حاصل است و مورد داخل در باب لوث می باشد و با اجرای قسامه ازطرف اولیای دم رای دادگاه بر طبق موازین می باشد و با ملاحظه اعتراض وکلای متهمان وجهی در آن مشاهده نشده که موجب نقض رای صادره باشد و لذا طبق بند ب از ماده 10قانون تجدیدنظررای دادگاه ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
926
تاریخ تصویب :
1370/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :