جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 20/383316
شماره دادنامه : 496
تاریخ رسیدگی : 22/9/1371
فرجامخواه : ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 26200/3/1371 صادره ازشعبه ... دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارش و رای شماره 29251/5/70 این شعبه ،پاسگاه اعلام ژاندارمری ...طی گزارش شماره 468569/116/6/69 به دادگاه حقوقی 2 مستقل ... اعلام نموده که ( حسب اعلام یکی از اهالی روستای ... واقع در17 کیلومتری غرب پاسگاه به اینکه قتلی واقع شده به محل عزیمت شد و مشاهده گردیدجسد جوانی 17 ساله به نام (ع ) فرزند... در نزدیکی خانه اش به زمین افتاده و اهالی اظهار داشتند به وسیله آقای (ک ) با چاقو از ناحیه قلب مجروح و در دم فوت نموده است و برادر دیگر مقتول به نام (الف ) نیز به وسیله (م ) با چاقو مجروح شده است که مجروح قبل از رسیدن مامورین به وسیله اهالی به بیمارستان منتقل شده است. بلافاصله به تعقیب قاتل و ضارب پرداختیم و متهم به قتل و (م ) درنزدیکی روستا دستگیر شدند .)
جسد توسط دکتر...معاینه شده و حسب اعلام نامبرده علت فوت مقتول خونریزی شدید قلب به علت جرح با جاقو بوده است. پاسگاه از پدر و مادر مقتول تحقیق نموده هر دو نفر ازآقای (ک ) به قتل عمدی فرزندشان اعلام شکایت کرده اند . متهم در ژاندارمری اظهار داشته در تاریخ 7/6/69 من با (الف ) برادر متقول بر سر یک تبر اختلاف پیدا کردیم و درگیر شدیم و مجددا" در تاریخ 8/6/69 حدود ساعت ده صبح جلو خانه ... (الف ) و(ح )و (ع ) با من درگیر شدند و من را کتک کاری کردند و من هم با چاقو از خودم دفاع کردم و یک ضربه به (ع ) زدم 0) به موجب یک برگ استشهادیه مورخ 12/6/69 چهارده نفر از اهالی روستای ...با اتیان و اعلام سوگند گواهی داده اند که (ع ) که به دست (ک ) به قتل رسیده است.(الف ) برادر مقتول که در نزاع شرکت داشته و به وسیله (م ) با چاقو مجروح شده اظهار داشته (من موقعی که رسیدم آقای (ک )برادرم را زده بوده و (م ) من را با چاقو زد .) همچنین به موجب یک برگ استشهادیه مورخ 14/6/69 هفت نفر گواهی داده اند که آقای (ک ) آقای (ع ) را با چاقو به قتل رسانیده است. از (م ) متهم به ایراد جرح با چاقو به (الف ) تحقیق شده نامبرده منکر جرح به شاکی شده است.
آقای (ک ) در نزد جانشین بازپرس ...اظهار داشته : ( به خاطر یک سر تبر که مال رفیقم بود و نامبرده قصد بردن آن را با زور داشت با هم درگیر شدیم و بنده نامبرده را با چاقومجروح و تقاضای کمک دارم چون تنها بودم ترسیدم که من را بکشند .)
آقای بازپرس با تفهیم اتهام و اخذ تامین قرار مجرمیت (ک ) به اتهام قتل عمدی (ع ) به وسیله جرح با چاقو و قرار مجرمیت (م ) فرزند ... را به اتهام جرح با چاقو (الف ) صادر نموده که به موافقت دادسرا رسیده و کیفرخواست شماره 201513/8/69 علیه متهمان تنظیم و به استناد ماده 2 قانون قصاص و ماده 1 قانون مجازات حمل چاقو برای متهم ردیف اول و به استناد مادتین 75و 210 قانون دیات و ماده یک قانون مجازات حمل چاقو برای متهم ردیف دوم درخواست مجازات شده است. پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ... ارجاع شده و دادگاه آقای ...را به عنوان وکیل تسخیری متهم تعیین نموده و باتعیین وقت رسیدگی و احضار شکات و متهم و با انجام دادرسی و استماع مدافعات متهم و وکیل او و انعکاس شکایت اولیای دم به اولای دم خطاب نموده آیا از کسان و بستگان شما کسی هست که از ماجرا اطلاع داشته باشد و به نفع شما قسم یادنماید که آقای (ک ) عمدا" فرزندت (ع ) را کشته است ؟ آقای (د) اظهار داشته (خودم قسم می خورم ) و نامبرده پنجاه مرتبه سوگند جلاله یاد نموده است. همچنین مادر مقتول نیز یک بار سوگند یانموده که قاتل فرزندش (ک ) است در خلال رسیدگی (الف ) یکی ازشکات مجروح به موجب رضایت نامه رسمی شماره 2842165/12/69 تنظیم شده دردفتر خانه اسناد رسمی شماره ...9 از شکایت خود علیه (م ) اعلام گذشت و رضایت نموده است.
متهم به قتل در دادگاه منکر قتل شده و اظهار داشته در اثر کتک و شکنجه در پاسگاه و دادگاه ... اقرار به قتل نموده است.
دادگاه با تفکیک پروند در مورد اتهام (م ) جداگانه اتخاذ تصمیم نموده که مورد نظر نمی باشد و در مورد اتهام (ک ) به اتهام قتل عمدی (ع ) با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره 2047170/1/70 با احراز بزهکاریک متهم به استناد مواد یک و دو و هفت و پانزده و بیست و هشت قانون قصاص حکم بر قصاص نفس متهم صادر نموده است. رای صادره ابلاغ و محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض ودرخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده است. همچنین وکیل متهم به قتل نیزجداگانه درخواست تجدیدنظر نموده و چون حاکم محکمه صادرکننده حکم به عقیده خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و این دادگاه به موجب رای تجدیدنظری شماره 29251/5/70 به استدلال اینکه (چون دادگاه مورد را از موارد لوث تشخیص و لکن در اجرای مراسم قسامه مفاد مقررات ماده 38 قانون حدود را دائر بر اینکه در موارد لوث ابتدااز مدعی علیه شهود معتبر مطالبه می شود و اگر شهود نداشته باشد مدعی می تواند برای اثبات مطلاب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کندتا به اتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کند و رعایت این معنی نگردیده و حالفین نوع قتل ار معین نکرده اند) بنابه جهت اشعاری رای معترض عنه ار نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دییگر دادگاه کیفری یک ...ارجاع نموده است. این بار پرونده در دادگاه کیفری یک ... مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه آقای ... رابه عنوان وکیل تعیینی متهم معین نموده و با انجام دادرسی واستماع مدافعات متهم بر اینکه ( چون مرا در پاسگاه شکنجه داده اندمن این اعتراف را کرده ام و تهمت زده اند و من قاتل نیستم و شهودی ندارم چون قتل در خارج از آبادی بوده است ) و تحقیق از شهود به اسامی آقایان : ...3...2...1 که اجمالا" گواهی داده اند (ع ) به وسیله (ک ) به قتل رسیده است با تشخیص قضیه به عوان لوث طرفین را برای اجرای مراسم قسامه به دادرسی احضار نموده درجلسه دادرسی با اجرای مراسم قسامه آقایان شانزده نفر به اسامی ...که همگی ارحام و اقوام نسبی اولیای دم بوده اند به اتفاق آقای ...پدر مقتول متفقا" پنجاه سوگند یاد کرده اند که (ع ) به وسیله (ک ) عمدا" به قتل رسیده است. دادگاه با تشخیص قضیه به لوث و با اجرای مراسم قسامه انتساب قتل عمدی به متهم را احراز و به موجب رای شماره 26200/3/71 به استناد موارد239و248و250و257و206 و بندالف ماده 231 (بند 3ماده مجازات اسلامی )0(ک ) را به قصاص نفس محکوم نموده است. رای صادره ابلاغ شده و متهم به حکم قصاص خود اعتراض و درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده است و چون آقای حاکم محکمه به عقیده خود باقی مانده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر در اعتراض و تاییددادنامه شماره 26200/3/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0با توجه به مجموع محتویات اوراق پرونده ایراد و اعتراض محکوم علیه تجدیدنظرخواه واردنمی باشد و به لحاظ اینکه بافرض تشخیص لوث رای صادره بارعایت قوانین و منطبق با موازین صادر شده و شکلا" خالی از خدشه و ا یراد است و لذا با رداعتراض آقای (ک ) رای تجدیدنظرخواسته شماره 26200/3/71 دادگاه کیفری یک ... تنفیذ و ابرام می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
45
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
496
تاریخ تصویب :
1371/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :