جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1511/3120
شماره دادنامه : 603/11
تاریخ رسیدگی : 27/8/69
تجدیدنظرخواه : ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 7582/5/69 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده (ح ) فرزند ... و (ک ) فرزند... به اتهام شرکت در قتل عمدی آقای (س )وایراد جرح عمدی با کارد به (ن ) مورد تعقیب قرارگرفته اند .خلاصه جریان واقعه از این قرار است : روز 19/7/68 به علت وجود اختلافات ملکی بین (ح ) و (ک ) از یک طرف و (س ) و پسرش (ن ) از طرف دیگر در محل مورد اختلاف درگیری و نزاع می شود و در جریان نزاع (س )و پسرش (ن ) مجروح می شوند که به علت شدت جراحات وارده (س ) فوت می کند . متهمان حضور در محل و درگیری رادرجریان تحقیقات مقدماتی پذیرفته اند اما اتهامات وارده را قبول نکرده و در این خصوص منکر شده اند .
پزشک قانونی جسد را معهاینه (کرده و) وجود آثار جسم برنده و نیز در پشت کتف (ریه چپ ) به اندازه پنج سانتیمتر و اکیموزدر پشت سر و جرح ناشی از جسم برنده در کناره خارجی ... به طول 3سانتیمتر مشاهده کرده و علت مرگ را ورود جسم تیز و برنده مانند چاقو که از پشت ریه چپ وارد شده و نسج ریه را پاره کرده ذکر نموده است. آقای بازپرس دادسرای عمومی ... تحقیقات لازمه را انجام داده و در محل از جسد معانیه کرده است و مشاهدات وی با مندرجات گزارش معاینه جسد منطبق است.
آقای (الف ) هفده ساله که حسب اظهار خودش ناظر وقوع درگیری و نزاع و مجروح شدن آقای (س ) و پسرش (ن ) بوده می گوید: (وقتی درگیری شروع شد و (گ ) و (ن ) در حال سنگ پرانی بودند در همان موقع آقای (ح ) نیز با(س ) (یعنی مقتول ) دست به یقه بود یکدفعه متوجه شدم که سدت (ح ) بالا رفت و برق کارردی که در دست وی بود دیدم و یک ضربه پشت او زد و ارد در دست (س ) رارها کرد و به همراه برادرش (ک ) و مرد همراهش از محل دورشدند .
(ن ) به من گفت برو به آبادی اطلاع بده بیایند پدرم را به بیمارستان ببرند . من هم به رسوتا آمدم و به ... برادر (س ) اطلاع دادم ...)
در خاتمه تحقیقات مقدماتی آقای بازپرس بر اساس شکایت اولیای دم و گزارش ژاندارمری و گزارش معاینه جسد و اظهارات (الف ) مجرمیت (ح ) را مبنی بر شرکت در قتل عمدی و جرح عمدی و (ک ) به شرکت در قتل عمدی مسلم تشخیص داده و مبادرت به صدور قرار مجرمیت کرده است.با صدور کیفرخواست وارسال پرونده به دادگاه رسیدگی به موضوع به شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... ارجاع گردیده است. قبل از شروع دادرسی آقای ... به وکالت از(ن ) و آقایان 1 ...و 2 ... به وکالت از متهمان خود را به دادگاه معرفی و آمادگی خود را جهت دفاع اعلام داشته اند .
اولیای دم مقتول حسب مندرجات فتوکپی گواهی حصروراثت که ضمیمه پرونده است و اظهارات ...همسرمقتول عبارتنداز...(پدر) (ن )و... و ...و ... (پسر) و...و ...و ...و ...(دختر) که ...و...و...صغیر می باشند . شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... در تاریخ 7/5/69 با حضور متهمان و تعدادی از اولیای دم و وکلای آنان تشکیل شد . اولیای دم حاضر در دادگاه با طرح دعوی اصالتا" درخواست صدور حکم به قصاص نفس کرده اند . سیدکریم ... به قیمومت از صغار درخواست صدور حکم به قصاص نفس کرده است. دادگاه به موضوع رسیدگی نموده است در این مرحله متهمان ارتکاب جرائم انتسابی راانکارکرده اند . وکلای مدافع طرفین هم مدافعات لازم را به عمل آورده اند که درپرونده منعکس است.
وکلای متهمان از در رد اتهام دفاع کرده اند . در دادگاه بدون اینکه موضوع داخل در باب لوث است و تفهیم مقصود خود در جهت طرح سوال در زمینه وجود شاهد از اولیای دم خواسته است که در صورت تمایل جهت اثبات ادعای خود مبنی بر قتل عمدی (س ) اجرای قسامه نمایند . تعدادی از فرزندان وبرادران مقتول اتیان سوگندنموده اند . در خاتمه دادرسی آقای (ح ) از بابت قتل عمدی (س ) به قصاص نفس و در مورد صدمه عمدی به پرداخت یکصد دینار و(ک ) از لحاظ معاونت در قتل عمدی به استناد مقررات بند 3 ماده 21قانون مجازات اسلامی و ماده 175 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به یک سال حبس محکوم شده اند .محکوم علیهم و وکلای آ;ان نسبت به دادنامه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده اند و قاضی صادر کننده حکم ایردات را غیر تشخیص و دستور ارسال پرونده را صادر نموده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به اینش عبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 7582/5/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند .
(بسمه تعالی 0 نظر به اینکه اولیای دم مقتول طبق مندرجات گواهی انحصار وراثت واظهارات ...(همسرمقتول ) عبارتنداز پدر و 9 فرزند، حسب مندرجات اوراق پرونده از... پدر مقتول تحقیق و نظرش در خصوص دعوی مطروحه کسب نشده است. و با توجه به اینکه قانونا" ودرصورت امکان بایستی پنجاه نفر در اجرای مراسم قسامه شرکت نمایند و جهت عدم شرکت حد نصاب مزبور قید و اعلام نگردیده و در مورد شرکت فرزندان اناث کبیر در اجرای قسامه مانع شرعی و قانونی وجود ندارد و احوط آن است که یک مرتبه قسم یاد کنند ولی به این ترتیب اقدام نگردیده (است ) و نظر به اینکه جهت اجرای قسامه به طور صریح و کامل در پرونده منعکس نگردیده و استناد به ماده 175 قانون کیفر عمومی مصوب 1304 که شامل مواردی است که قاتل معلوم نباشد و تعیین مجازات طبق آن برای معاون مجرم ، قطع نظر از منسوخ ضمنی بودن مقررات استنادیه موجه نمی باشدونظربه اینکه درخواست.0 (پسرمقتول ) مبنی بر قصاص نفس به قیمومت ازصغار قابل توجیه نیست و تعیین یکصد دینار و یا هزاردرهم مسکوت نقره ای از بابت دیه صدمه وارده بدون انتخاب یک نوع از شش نوع با مقررات مربوطه مطابقت ندارد و به جهات مذکوره حکم مورد اعتراض مخدوش است.بنابراین دادنامه شماره 7582/5/69 نقض و رسیدگی به دادگاه دیگر کیفری یک ... ارجاع می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
603
تاریخ تصویب :
1369/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :