جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 18/23897
شماره دادنامه : 517/2
تاریخ رسیدگی : 17/8/1371
فرجامخواسته : دادنامه شماره 23423/6/71 صادره از شعبه 134 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به موجب کیفرخواست شماره 221591/8/70 دادسرای عمومی ... 1 خانم (ب ) 32 ساله فرزند... 2 خانم (س ) 41سلاه فرزند... به اتهام شرکت در قتل عمدی (ق ) و زنای محصنه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند . اجمال قضیه اینکه (ق )که ظاهرا" سرایداری مجتمع مسکونی ... را در خیابان ... به عهده داشته در تاریخ 16/7/69 با ضربات چاقو به قتل می رسد .حسب گزارش شماره 3529 17/7/69 معاینه جسد، علت مرگ اصابت چاقو و خونریزی و آسیب قلب و عروق تشخیص داده شده است.
در تحقیقات محلی که وسیله کلانتری معمول می گردد معلوم می شود که مقتول از سال 58 در محل قتل سکونت داشته وافراد زیادی به آنجا رفت و آمد می کرده اند و مقتول در منزل خود برای جوانها اقدام به قوادی می کرده است ... فرزند مقتول از آقایان ... (ک ) صاحب آپارتمان و(ن ) و (و) که طبق اظهار او باپدرش اختلاف داشته اند شکایت کرده ولی (در تحقیقاتی که از) بانو...سرایدارمنزل روبروی محل قتل به عمل آمده مشارالیها اظهار داشته است : ( روزیکشنبه حدود ساعت 12(ق ) را جلوی در مجتمع دیدم ، سلام و علیک کردم 0 او که نان خریده بود به منزلش رفت. من داشتم آب پاشی می کردم 0
لحظاتی بعد اول یک زنی که چادر سرش بود و پایش می لنگید به منزل (ق ) رفت و بعد از آن زن دیگری که سنش از اولی بیشتر بود داخل شد . هر دو نفر را می شناسم و قبلا" دیده ام 0 هردو خواهر هستند و قبلا" (ق ) گفته بود آنها از اقوام من هستند و همان روزخانمهای یادشده هر دو باهم حدود ساعت یک از در خارج شدند و همیشه از خیابان ... می رفتند، ولی این بار از خرابه پشت که به خیابان ... راه دارد رفتند و من دیگر (ق ) را ندیدم 0)
با ادامه تحقیقات زنان موصوفه شناسائی شده و اظهارداشته اند که ( در روز وقوع سانحه دونفری حدود ساعت 11 به منزل (ق )رفتیم 0 او چای درست کرد . در همین لحظه زنگ منزل را زدند . او رافت دررا بازکرد و بعد به نظر می رسید با کسی صحبت می کند و در اتاق راباز کردیم دیدیم یک نفر از پشت دهان (ق ) را گرفته و فریاد کشیدیم که دیدیم سه نفر در راهرو هستند . دونفر از آنها آمدند و دست و دهان ما را بستند و حاجی را کشتند و طلاآلات وساعتهای ماراگرفتند و لباسهای خونی خود را عوض کردند و در سالک گذاشتند و با خود بردند . قیافه آنها شبیه افغانی ها بود . ما دست ودهان خود راباز کردیم و از ترس فرارکردیم و از ترس خود مراتب را به مقامات انتظامی نیز اطلاع ندادیم و ضمنا" آنها به ما هم تجاوزکردند .)
با انجام تحقیقات تکمیلی و ملاحظه مدلول گزارشات واصله پرونده تکمیل و طبق مقررات حدود و قصاص درخواست رسیدگی شده است.دادگاه با جری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی کرده وبااستماع مدافعات وکیل متهمین مساله را از موارد لوث تلقی و با انجام مراسم قسامه از نظر شرکت در قتل حکم به قصاص صادر و از حیث زنا آنان راتبرئه کرده است. وکیل محکوم علیهما درخواست تجدیدنظر کرده وچون دادگاه در نظرش باقی بوده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر... دادنامه شماره 62344423/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(به نام خدا0 قطع نظر از مدلول لایحه دفاعی تجدید نظر خواهانها که قابل توجه و درخور امعان نظر است قرائن ظنیه کافی برای لوث بودن قضیه وجود نداردبلکه قتل مقتول وسیله دو نفر زن در محلی که کیفیت آن در اوراق پرونده منعکس می باشد بعید بنظر می رسد، لذا دادنامه صادره نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاههای کیفری یک ... ارجاع می گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
517
تاریخ تصویب :
1371/08/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :