جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 12/4663/27
شماره دادنامه : 3023
تاریخ رسیدگی : 21/10/73
فرجامخواه : محکوم علیه و وکیلش
فرجامخوانده : اولیای دم مقتوله
فرجامخواسته : دادنامه شماره 73121 صادره از شعبه 14 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند... 49 ساله 0 کارمند بهداری اهل و ساکن ... متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی باکارد منتهی به فوت مرحومه (ب ) بدین توضیح که متهم اظهارداشته که (دوشیزه (ب ) همکار من بود . هر دو در درمانگاه کار می کردیم و نسبت به یکدیگر علاقند بودیم 0 هدفمان ازدواج بود . 78 ماه قبل از قتل ، وی به درمانگاه ... منتقل گردید . یک روزبرادرش از... تلفن کرد و گفت من در... منتظر شما هستم ، به منزلمان بیایید . من هم رفتم که پس از صرف چای برادرش (ج ) به من گفت ناراحت نباشید همه چیز درست می شود . یکمرتبه برادر بزرگش مهندس (ک ) وارد شدو نسبت به من بدحرفی کرد و کلماتی امثال (پدرسوخته دهاتی )راتکرار کرد . من گفتم من با توافق خواهرت آمدم با زور کسی موفق به گرفتن زن نمی شود . بلند شدم خداحافظی کنم 0 دستم را گرفتند ونشاندند و گفتند کجا می خواهی بروی ؟ گفتم منزل بستگانم آقای (د) گفت.مگر شما به کسی گفته ای که منزل ما آمده ای 0 گفتم بله به بستگانم اطلاع داده ام 0 مرا مجددا" نشاندند . مهندس (ک ) باز به من پرخاش کرد . در همین حال دو نفر مامورین آمدند چراغ را خاموش کردند و مرا کتک کاری کردند . دندانم شکست. پس از بازرسی مرا به ... بردند 0 پس از تحقیق گفتم جریان دعوت من برای خواستگاری بوده که بعد از 48 ساعت بازداشت مرا مرخص کردند . من به محل کارم برگشتم 0دو سه روز دیگر مجددا" (ب ) از... به من تلفن زد و گریه و زاری کرد و از اینکه برادش به من پرخاش کرده بود عذرخواهی نمود . گفت ناراحت نباشید اصل قضیه خود من هستم که به ازدواج راضی هستم 0
ولی من می خواستم منصرف شوم تا اینکه یک روز دکتر (ح ) به من گفت در بیمارستان ... نوبت چشم گرفته ام ، ما را به ...برسان که او را به اتفاق یکی از کارکنان درمانگاه رساندم 0 بعد بانوشتن برگ مرخصی دو روزه به دنبال کارهای شخصی خودم رفتم از جمله برای جمع آوری محصول گندم به اتفاق خانواده ام سرخرمن رفته بودم که ناگهان مامورین ...آمدند ما را به رگبار بستند .از ترس پای برهنه فرار کردم 0 مدتی متواری بودم و از جریان قتل هیچ اطلاعی ندارم ...)
متهم هر گونه رابطه نامشروع با (ب ) و قتل او رابشدت انکار کرده است و شخصی به نام (ز) فرزند... 24 ساله گفته است :(من باغ موتور سیکلت خودم ساعت 3 بعدازظهر می خواستم به باغ بروم 0 وسط جاده ... دختری به طور درازکش افتاده بود و خون از بدنش می رفت. من ایتسادم به من التماس می کرد مرابه بیمارستان برسانید . من ترسیدم گفتم صبر کن زود برمی گردم 0 بلافاصله رفتم در یکصدمتری منزلی بود خبر دادم که به اتفاق خانواده حاجی (ش ) بالای سر او رفتیم 0 از یک اتومبیل هم خواستم او را به بیمارستان برساند و من کار داشتم به دنبال کارم رفتم 0 ضمنا" دختر فقط گفت مرا با کارد زده اند، ولی اسم کسی را نبرد .) گواهان دیگر هم گفته اند دختر صحبتی نکرد چه کسی او را زده است.
طبق گزارش پاسگاه ... دخترمشارالیهاقبل ازرسیدن به بیمارستان فوت نموده و در گواهی پزشکی قانونی علت مرگ خونریزی شدید داخلی با آلت نوک تیز و برنده در ناحیه چپ شکم اعلام گردیده است.
متهم حدود 5 سال متواری بوده که دستگیر می شود و بالجمله بر اساس شکایت شکات خصوصی ( حسب کیفرخواست ) دادسرای عمومی ... پس از انجام تحقیقات تقاضای تعیین مجازات متهم را نموده است و دادگاه کیفری یک ... شعبه 14 پس از رسیدگیهای مکرر موردراازموارد لوث تشخیص داده و با انجام مراسم قسامه سرانجام بشرح دادنامه شماره 72121 حکم به قصاص نفس متهم صادر نموده با این قید که اولیای دم نصف دیه کامله را قبل از اعدام به متهم بپردازند که رای صادره مورد اعتراض محکوم علیه و وکیلش قرار گرفته وطی لوایحی درخواست تجدیدنظر کرده اند و دادگاه مقرر داشته پرونده جهت امعان نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 73121 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0با توجه به محتویات پرونده وامعان نظر در آن و با توجه به وجود قرائن و امارات ظنینه بر ماده 239 قانون مجازات اسلامی و حصول ظن برای دادگاه و اجرای مراسم قسامه با عدم اقامه ... دلیلی (ازسوی متهم ) بر برائت خود از بزه انتسابی درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون مزبور دادنامه شماره فوق الذکر شعبه 14 دادگاه کیفری یک ... ابرام می گردد . پرونده به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع گردید .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3023
تاریخ تصویب :
1373/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :