جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 11 9/3369
شماره دادنامه : 267/11
تاریخ رسیدگی : 17/4/70
تجدیدنظرخواه : آقای ...
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 2585/1/70 صادره از دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی ... آقای باقر را به اتهام قتل عمدی و ورود به عنف به منزل رضا... و شروع به قتل وی مورد تعقیب قرار داده و به موجب کیفرخواست صادره جرائم انتسابی با موادی از قانون حدود و قصاص و تعزیرات تطبیق (داده شده ) ودرخواست شده که کیفر مقتضی درباره اش مورد حکم قرار گیرد .
طبق مندرجات اوراق پرونده (درتاریخ ) دهم اردیبهشت ماه سال 1369 وقوع قتلی به پاسگاه زاندارمری ... اعلام می شود . مامورین در محل واقعه حاضر شده اند و طبق صورتجلسه تنظیمی به وسیله آنان شخصی به نام غلام ... در یکی از کوچه باغهای ... به وسیله گلوله کلاشینکف به قتل رسیده است.گزارش معاینه جسد آثار فرورفتگی به قطر حدود یک سانتیمتر در ناحیه شقیقه طرف راست که سوراخ گلوله است و آثار پارگی در حدود 2X3 سانتیمتر همراه با بیرون آمدن مغز سر و شکستگی متعدد استخوان جمجمه در ناحیه چپ سر که لاله گوش را نیز سوراخ کرده و آثار خروجی گلوله را نشان می دهد و آثار فرو رفتگی به قطر تقریبی یک سانتیمتر در ناحیه بالای پشت کمر طرف چپ که سوراخ ورود 2 تیر را نشان می دهد و پارگی در حدود 5 X 3 سانیمتر در ناحیه وسط قفسه صدری که در مسیر گلوله در دو نقطه شکستگی استخوان دنده هفتم را نشان می دهد و سوراخ خروجی گلوله است تایید و فاصله تیراندازی به ترتیب 3 تا 4 متر و 1 تا2 متر قید و علت مرگ توقف قلب در اثر اصابت گلوله به ناحیه سر وقفسه صدری اعلام گردیده است.
با اعلام واقعه وکشف جسد و انجام تحقیقات اولیه شخصی به نام باقر به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است. متهم بدوا" به حکایت مندرجات صورتجلسه مورخه 10/2/1369 که به امضای وی و عده ای از مامورین رسیده است می گوید دخترش ... به وی گفته که از غلام ... حامله شده و پس از مطلع شدن از این جریان دخترش را خفه کرده و جسدش را به آتش کشیده و قبل از آتش زدن جسد باپاره کردن شکم جنین را از شکم مادر خارج ساخته و به آب انداخته است. رضا (برادرمقتول ) می گوید باقر پس از اینکه برادرش غلام را به قتل رسانیده برای کشتن او به منزل رفته و با هم درگیر شده اند، ولی به علت شلیک شدن گلوله ها نتوانسته مقصودش راعملی سازدو در همان موقع گفته است که غلام را به قتل رسانیده است. خواهران و برادر دیگر مقتول و مادر وی کشته شدن غلام را به وسیله متهم تایید و اعلام شکایت کرده اند . عده ای هم که به عنوان گواه از آنان تحقیق شده به قتل رسیدن غلام ... را به وسیله گلوله اسلحه باقر تایید کرده اند . در تحقیقات بعدی در دادسرامتهم به ارتکاب قتلهاصراحتا" اقرار و نحوه اقدامات و عملیات مجرمانه اش را به طور کامل تشریح نموده است.
دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی کرده است. ولی دم مقتول مقتول که منحصر به مادر وی است با طرح شکایت علیه متهم به عنوان قتل عمدی درخواست صدور حکم به قصاص نفس کرده است. متهم در این مرحله از رسیدگی هم به طور کامل و صراحتا" به ارتکاب قتل عمدی اقرار و انگیزه آن را حامله شدن دخترش به طور نامشروع و بدون مجوز به وسیله مقتول ذکر نموده است. پس ازاستماع مدافعات متهم و وکیل وی و درخواست ولی دم و توضیحات وی بر مبنای اقاریرصریح متهم مجرمیت وی احراز و در مورد قتل عمدی حکم به قصاص نفس صادر شده است ،اما در مورد ورود به عنف به منزل و شروع به قتل به علت فقد دلیل حکم برائت صادر گردیده است. محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظ کرده و پرونده پس ازملاحظه آقای قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر... دادنامه شماره 85 25/1/70 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را ایجاب نمایدبه عمل نیامده و از حیث ترتیبات وقواعد رسیدگی هم ایرادی مشهود نیست. بنابراین اعتراض مردود اعلام ودادنامه شماره 2585/1/70 ابرام می گردد .)
مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
267
تاریخ تصویب :
1370/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :