جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2427/3769
شماره دادنامه : 684/27
تاریخ رسیدگی : 8/5/71
فرجامخواه : محکوم علیه
فرجامخوانده : اولیای دم مقتول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 899/17/709 صادره از شعبه 21 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : علی فرزند... 35 ساله متهم است به قتل عمدی مرحوم اسد در اثر ضربه با میله آهنی به سر آن مرحوم وایرادصدمه با همان وسیله به آقای علی محمد پدر مقتول و دادگاه کیفری یک شعبه 21 با اجرای مراسم قسامه به قصاص نفس متهم رای صادر نموده که مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته و دادگاه مزبور به نظرخود باقیمانده و شعبه 27 دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره 23444/1/71 رای صادره را ابرام نموده است که مورد اعتراض مجدد به محکوم علیه قرار گرفته مبنی بر اینکه (دادگاه در یک جلسه کوتاه بدون کمترین تحقیقی و بدون مراجعه به شهود و بدون کمترین التفاتی و کمترین بررسی رای به قصاص صادر کرده و قتل خطائی و اتفاقی را عمدی تلقی می نمایند و با ظن و گمان لوث تشخیص می دهند و ضد و نقیض موجود در پرونده در اظهارات اینجانب نبوده و اینجانب کمترین ضربه ای به مقتول وارد نکرده ام و لذا تقاضای تجدیدنظر دارم 0) دادگاه مزبور به نظریه خود باقی مانده و پرونده جهت تجدیدنظربه شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 17899/9/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه درخواست تجدیدنظر برای بار دوم دلیل و مدرک جدید و موثری جهت فسخ و نقض دادنامه فوق الاشاره همراه نداشته و از طرفی با اینکه مراسم قسامه انجام گرفته معذالک قاضی محترم صادرکننده رای در دادنامه خود اشاره ای به آن ننموده و بزهکاری متهم را محرز توصیف (علم حاصل نموده ) علی هذا قرار رد درخواست تجدیدنظر مجدد صادر و پرونده عینا" به مرجع مربوطه عودت داده می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
684
تاریخ تصویب :
1371/05/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :