جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 711/3300
شماره دادنامه : 174/11
تاریخ رسیدگی : 18/3/70
تجدیدنظرخواه : آقای علیرضا
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 201723175/10/69 صادره از شعبه 8 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی ... آقای علیرضا را به اتهام قتل عمدی رحمان و قدرت نمائی با چاقو مورد تعقیب قرار داده وبه موجب کیفرخواست صادره جرائم انتسابی را با بند الف و ب ماده 1 قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد تطبیق و درخواست نموده که کیفر مقتضی درباره اش مورد حکم قرار گیرد .
والدین مقتول (اولیای دم ) علیه متهم به عنوان قتل عمدی فرزندشان طرح شکایت نموده و درخواست صدورحکم به قصاص نفس کرده اند . مندرجات اوراق پرونده حاکی از این است که در موقع برگزاری مراسم عروسی مابین متهم و مقتول درگیری بوجود آمده و متعاقب آن رحمان مصدوم شد وبعد از انتقال به بیمارستاین به علت موثر واقع نشدن عمل جراحی مغز و معالجات فوتکرده است.طبق گزارش معاینه جسد آثار ضرب شامل زخم بطول دو سانتیمتر در سر که باعث آسیب مغزی گردیده مشاهده شده است. در گزارش مزبور علت مرگ ضربه به جمجمه و آسیب مغزی در اثر برخورد با جسم سخت تشخیص و تعیین گردیده است.
چند نفر به نقل از مصدوم و قبل از فوت گفته اند که درآن مرحله مشارالیه به آنان گفته است که علیرضا او را از ناحیه سر مصدوم کرده است.گزارش مامورین حکایت دارد که در محل گفته شده رحمان در اثر ضربه وارده به وسیله علیرضا کشته شده 0 از تعداد نسبتا" زیادی در مراحل مختلف به عنوان شاهد تحقیق شده است. عده ای از شهود وقوع درگیری و نزاع و مصدوم شدن رحمان را در محل درگیری تایید کرده اند و تعدادی هم می گویند که با چشم خوددیده اندکه متهم ، رحمان را از ناحیه سر مصدوم کرده است.
علیرضا(متهم ) حضور در محل برگزاری مراسم عروسی و درگیری را تایید نموده ومی گوید با رحمان هم برخورد داشته ، امافقط یک ضربه با چوب به بازوی وی زده است و ضربه سر را دیگران واردکرده اند .
پس از وصول پرونده به دادگاه ، شعبه هشتم کیفری یک ...به موضوع رسیدگی کرده است. در این مرحله از رسیدگی آقای دکتر...به وکالت از متهم در دادرسی دخالت نموده و طی لوایح موجود در پرونده قبل و بعد از دادرسی مفصلا" در دفاع از اتهام توضیحات داده است.
اولیای دم درخواست قبلی خود را تکرار و تایید کرده اند .
مدافعات متهم به همان ترتیب تحقیقات مقدماتی است و شهودی که در دادگاه از آنان تحقیق شده مطالب قبلی را تکرار و تاییدکرده اند .
پس از استماع مدافعات متهم و وکیل وی و رسیدگی لازم دادگاه مرقوم مجرمیت متهم را بر مبنای حصول علم احراز و وی را از بابت قتل عمدی به قصاص نفس محکوم کرده ، اما در مورد اتهام دیگر اتخاذ تصمیم ننموده است. محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده پس از ملاحظه قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ابرام دادنامه شماره 201732175/10/69 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند .
(بسمه تعالی 0 نظر به اینکه اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را اقتضا نماید به عمل نیامده و از حیث ترتیبات و قواعد رسیدگی و تطبیق با مواد و مقررات قانون ایرادی مشهود نیست اعتراض مردود اعلام و حکم تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
174
تاریخ تصویب :
1370/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :