جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :11/4903/27
شماره دادنامه :14
تاریخ رسیدگی :14/1/74
فرجامخواه :وکیل محکوم علیه
فرجامخواسته :دادنامه شماره 889/6/7/73 صادره ازشعبه 13دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی :شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای کریم 37ساله ، کارمندبیمارستان ،اهل ... ساکن ... متهم است به ایراد جرح با چاقو به موضع حساس مرحوم صابر که منجر به قتل وی گردیده است.توضیح حادثه از زبان خود متهم چنین است : (آن مرحوم به اتفاق چهار نفر دیگر داخل کوچه منزل من شروع به آواز خواندن و کف زدن کردند . من آنها را نصیحت کردم و که از کوچه خارج شدند . پس از مقداری فاصله نسبت به من فحاشی کردند و مجددا" به در منزل من آمدند که با هم درگیر شدیم 0آنها پنج نفر بودند و من به اتفاق خواهرزاده ام جلال بودم 0 چون سر جلال توسط آنها شکست من هم ناراحت شدم و با چاقوئی که در جیب داشتم به صابر حمله کردم 0 نمی دانم دو یا سه ضربه به او زدم ...)
در گواهیهای پزشکی آمده که روی سینه در قسمت جلو و طرفین آن بالای نوک پستان اثر ضربه و زخم به زول یک سانتیمتر و عمق حدود چهار سانتیمتر دیده می شود . علت مرگ کلایه شدن ریتین بوده است.بر اساس شکایت اولیاید دم مقتول ، متهم از سوی جانشین بازپرس تحت تعقیب قرار گرفته و با انجام تحقیقات لازمه به موجب کیفرخواست شماره 71534/10/72 تقاضای مجازات متهم گردیده است. متعاقبا" دادگاه کیفری یک ... شعبه 13 با حضور طرفین دعوی و وکیل تسخیری متهم به موضوع رسیدگی کرده و با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 889 6/7/74 حکم به قصاص نفس متهم توسط اولیای دم مقتول یا وکیل نماینده آنها صادر نموده است که رای صادره مورداعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه قرار گرفته و دادگاه مقرر داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 889 6/7/73 فرجامخواسته ماشوره نموده چنین رای می دهد .
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده درخواست تجدیدنضر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 انطباق ندارد . لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده می گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14
تاریخ تصویب :
1374/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :