جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 380722
شماره دادنامه : 597/20
تاریخ رسیدگی : 20/8/71
تجدیدنظرخواه : وکیل اولیای دم از حکم برائت (ق ) واعتراض آقای (ع ) به حکم محکومیت خود
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 20107/3/1371 صادره از شعبه 7 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :1آقای (ع ) فرزند ... 18 ساله به اتهام شرکت در قتل عمدی مرحوم (ی ) 2 آقای (ق ) فرزند32... ساله به اتهام شرکت در قتل فوق الذکر و کتمان ادله جرم 3 بانو(م ) فرزند ... 52 ساله به اتهام کتمان ادله جرم تحت تعقیب کیفری واقع (شده اند) با صدور کیفرخواست مورخ 10/6/70 که (درآن )ازجمله به گزارش پاسگاه و تحقیقات آگاهی ، اظهارات و اعترافات صریحه متهمین ردیف 1و 3 و مواجهه فیمابین و غیره استناد شده پرونده در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته (است.)
در جلسه 30/7/70 اولیای دم به لایحه تقدیمی خود استناد تقاضای قصاص قاتلین مورث خود را دارند و به قرار منع پیگرد درباره (الف ) اعلام اعتراض کرده اند که دادرسی کیفری 2 پاسخ داده در اختلاف نظر دادگاه رای قطعی صادر کرده است. در جلسه 18/10/70در مقام دفاع از اتهام می گوید: (محرک اصلی قتل (ق ) درمقام دفاع از اتهام می گوید: (محرک اصلی قتل (ق ) است ، مرا تحریک کرده 0 60 هزار تومان پول پدرخوانده ام را به او دادم 0 به من گفت حال که که پول (ی ) برداشته ایم شکایت می کند . اورابکشیم 0(ق ) دستمالش را نگه داشت من او را خفه کردم ...یک طرف شال را من و طرف دیگر را (ق گرفت ... سه نفری (ع )،(ق )،(الف ) جنازه را درطویله چال کردیم 0 مادرم از ترس چیزی نمی گفت.)
آقای (ق می گوید:(اتهام را قبول ندارم برادرزنم دامادمقتول است. مدتی ناپدیدشد . با (ع ) صحبت کردم 0عاقبت به من گفت وی کشته ام 0 من به برادر زنم خبر دادم فرزندان مقتول آمدند شکایت کردند .
(ص ) احد از اولیای دم ضمن شکایت بیاناتی به رفتار (ع ) و (ق ) (اشاره ) نموده ادامه داده است :(توسط حاج ...شوهر خواهرم اطلاع پیدا کردم بوئی از جریان استشمام می کند . از من خواست تا ده هزار تومان بیاورم بدهم به (ع ) تا محل دفن را بما نشان بدهد ابتدا خود(ق ) به محل دفت بعد ما رفتیم داخل منزل حاج ... اول گفت شما از دو نفر شکایت کنید، سپس گفت جنازه در طویله دفن شده و از ما خواست تا پنج روز دیگر مراجعه کنیم 0 قبول نکردیم 0 ظاهرا" می خواست جنازه را جابجا کند و (ع ) را فراری بدهد .
دنبال مامور فرستادیم 0(ع ) و (الف ) را در حالی که به سینما می رفتند، دیدیم که مامور (ع ) را دستگیر کرد . ابتدا(ع ) حاضر به اقرار نبود، ولی در مواجهه با (ق گفت (تو که خودت جنازه را با فرغون حمل کردی ) تا اینکه (ع ) جای جنازه را نشان داد . حاج ... از کالبد شکافی جلوگیری کرد، او را غسل داد و دفن کرد . اینکه ابتدا ز (ق ) شکایت نکردیم این بود که حاج ...می گفت اگر شکایت کنید شما را می کشیم 0)
خانم ...فرزند مقتول ضمن شکایت ... اظهارات برادرش (ص )را خلاف واقع می داند و می گوید: (شوهرم ،(ص ) را برای تعقیب قضیه خواست. راجع به غسل جنازه هم چون جنازه بوی تعفن گرفته بود کسی به او نزدیک نمی شد . شوهرم به اتفاق پدرزن (ص ) و چند نفر دیگر آن را غسل دادند .) فرزند دیگر مقتول به نام ... می گویداز(ع ) ومادرش اولا" و ثانیا" از (ق ) شکایت دارد و اضافه کرده از عده ای شنیده (ق ) لباسهای پدرش را آتش زده تا وانمودکند که به مسافرت رفته است. سایر ورثه از جمله ...اعلام شکایت کرده اند .نامبرده توضیحاتی داده است.
در جلسه 27/12/71 با حضور اولیای دم و وکیل مدافع متهم ردیف دوم و شهود، (ع ) تقاضای تعیین وکیل تسخیری کرده ازشهود استماع شهادت شده است.(ب به عنوان گواه توضیحاتی داده وجریان توضیحات (ع ) نزد بازپرس در محل دفن را بازگو کرده که می گفته با(الف ) بقچه را به گردن (ی ) (مقتول ) انداخته و می کشیدیم و او را خفه کردیم و چنین تجسم کردند که با (الف ) در دو طرف مقتول و(ق ) در پایین پای او قرار داشته است.(ع ) ماجرا (را) شرح داده است (ص 340)0 شاهد دیگری به نام ...جریان آوردن (ع )(متهم ) به محل و اینکه ابتدا اقرار نمی کرده وقتی در خانه حاج ...به او می گوید حقیقت را پنهان نکن یکمرتبه (ع ) می گوید پدرم راتوکشتی و موقعی مامور پاسگاه و حاج ... قسم می خورند که آزاری به تونمی دهیم حقیقت را بگو، (ع ) حاضر می شود محل دفن را نشان بدهد که جنازه درزیر خاک مشخص شد که پزشک آمد... در مرحله بعد پس از پنج یا شش روز بازپرس با مامورین آمدند منزل (ی ) (مقتول ) صحنه را (ع ) شرح داد و مجسم کرد که (یک طرف بقچه را من (می کشیدم ) و طرف دیگررا (الف ) می کشید . (ق ) هم روی سینه (ی )نشست.مااو راخفه کردیم 0) اما نه (ق ) و نه (الف ) هیچ کدام در مقابل حرفهای او حرفی نزدند .
در جلسه 18/3/71 با حضور اولیای دم و وکلای متهمین در برگهای جداگانه از شهود تحقیق شده است. متهم به نام (ع ) می گوید:
(اغفال شدم و وسیله (ق ) اقدام به قتل کردیم ... هر طرف شال را به گردن (ی ) انداختیم و کشیدیم 0(ق هم دست او راگرفت.سه نفری او را در طویله دفن کردیم ... در قهوه خانه ... باحاج ...و (ق ) قرار گذاشتیم (ی را بکشیم تا مورد شصت هزار تومان پولش که به (ق ) داده بودم نتواند شکایت کند) و در پایان گفته ( وراث مقتول حق دارند . من اغفال شده ام و به قصاص حاضرم 0)
(ق ) (متهم ردیف دوم ) کیفرخواست را قبول ندارد توضیح داده چگونه (ع ) نزد او آمده و اقرار کرده که با چاقو (ی )راکشته و به داخل چاه انداخته حرفهای مختلف زده و گفته : (تا به منزل آنها رفتم 0(م ) از من خواست تاکمک کنم 0 فردای آن روزبه حاج ... تلفن زدم 0 و و(ص ) (فرزند(ی )) و...آمدند جریان را گفتم 0
همان روز با کمک مامور پاسگاه جنازه را کشف کردند .غروب از کار آمدم 0(ع ) در حضور مامورین وقتی مرا دید حالت حمله به من گرفت که تو مرا به اینها فروختی تو را شریک جرم می کنم 0)
بانو(م ) متهم ردیف سوم نیز اظهاراتی کرده که پسرش جلوی حمام آمده گفته پدرش را (ی را) کشتیم 0وقتی وارد خانه شدم متوجه شدم (الف ) و (ق ) دم در طویله هستند . جنازه هم آنجابود . سه نفری از من خواستند که سکوت کنم 0 من هم گریه می کردم 0 این سه نفر به من یادمی دادند که بگویم (ی ) به تهران رفته است.)
آقای ... وکیل (ق ) به لایحه تقدیم خود استناد نموده ومدعی است : اظهارات بانو متناقص است ، به علاوه اظهارات (ع ) علیه موکل دلیل محسوب نیست. همچنین گرفتن پول از(ع )برفرض نمی تواند دلیلی علیه موکل تلقی شود . به علاوه منطقی نیست که مبلغ 60 هزار تومان انگیزه قتل باشد و تقاضای برائت موکل را نموده است.
وکیل مدافع (ع ) ضمن استناد به لایحه تقدیمی خود می گوید با توجه به اقرار نامبرده مطلب خاصی برای گفتن ندارد .
اولیای دم تقاضای قصاص برای کسانی که در قتل دخالت داشته اند نموده اند . در اخذ آخرین دفاع (ع ) می گوید عرضی ندارد .(ق )خود را بیگناه می داند . خانم (م )اظهارداشته (مرابکشید،عرضی ندارم 0) دادگاه با اعلام ختم دادرسی و با ذکر دلایل متهم ردیف اول را قاتل تشخیص (داده و)به استناد ماده 205 و بند الف 206 و بند یک 231وماده 233 مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس او صادر (کرده است ) در مورد اتهام (ق ) به شرکت در قتل و کتمان ادله جرم به دلیل اقدامات وی در جهت کشف جنازه و فقد اقرار از سوی متهم حکم برائت صادر کرده (است.) نسبت به اتهام بانو(م ) با محرز داشتن جرم انتسابی با عنایت به ذیل ماده 43 تعزیرات حکم به تحمل یک سال حبس صادر کرده است.
اولیای دم طی لایحه مورد مورخ 27/4/71 نسبت به حکم برائت حکم برائت درباره (ق و بانو (م ) اعلام اعتراض کرده اند . حاکم دادگاه به تاریخ 28/4/71 اعلام کرده در عقیده خود باقی است.
متعاقبا" وکیل اولیای دم لایحه به تاریخ 18/7/71 به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور تقدیم (داشته و) حکم برائیت (ق ) راخلاف قانون و واقعیت و دلایل کیفرخواست دانسته و اظهار داشته وضع جسمی وسنی قاتل و مقتول مورد توجه قرار نگرفته و خفه نمودن مقتول به تنهائی امتناع عقلی دارد و راجع به فقد اقرار مندرج درحکم مدعی است (ق با طرح نقشه ای دقیق و فرصت کافی از قبل خود را آماده کرده تا در مظان اتهام قرار نگیرد و دلایلی بر اثبات ادعا ذکر کرده از جمله حمایت غیرقانونی ... آزاد بودن (ق ) هنگام نبش قبر و دفن جنازه به صورت سریع و ادامه داده : (ترفند آقای (ق )که متاسفانه به نتیجه مطلوبی رسیده در طرح تعیین جایزه برای یابنده مقتول که پنج هزار تومان هم گرفته ، در مواجه (ع ) با(ق )نزد معاون پاسگاه (ع ) به (ق ) می گوید تو روی سینه حاجی نشستی ... (ق ) حرفی برای گفتن نداشته اگر این مطلب در پرونده منعکس می شد الزاما" (ق ) اعتارف به شرکت در قتل می کرد (و تقاضای تعیین حکم برائت را نموده است (توضیح اینکه پرونده با اعتراض اولیای دم و اظهارنظر قاضی صادرکننده حکم طی نامه مورخ 28/4/71 به دفتر دیوان عالی کشور ارسال شده است. آقای ... وکیل سه نفراز اولیای دم به تاریخ 18/7/71 لایحه اعتراضیه را به دیوان عالی کشورتقدیم نموده است ) همچنین (ع ) (محکوم علیه پرونده ) لایحه ای از طریق زندان تقدیم کرده و به حکم اعتراض نموده که (قتل روی اغفال (ق ) بوده و با همدستی او و (الف ) به قتل مبادرت کردیم )ودر پایان اضافه کرده مادرش از ماوقع اطلاعی نداشته است. آقای رئیس دادگاه به تاریخ 21/6/1371 اظهار نظر کرده و در عقیده خود باقی است که ضمیمه پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشوراجمالا" مبنی بر... مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(اولا" راجع به اعتراض (ع ) از حکم محکومیت خود همچنین اعتراض اولیای دم ووکیل آنها از حکم برائت صادره درباره (ق ) به دخالت و معاونت چون ایراد و اشکال موجهی به عمل نیامده و اینکه باعنایت به دلایل اثبات جرم از جانب وکیل اولیای دم دلیلی که نقض حکم را ایجاب نماید اقامه نگردیده است.لذادادنامه تجدید نظر خواسته را تائید می نماید . ثانیا" درخصوص اعتراض شکات به میزان محکومیت درباره بانو(م ) مستندا" به ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای کیفری به لحاظ قانونی نبودن آن مردود اعلام می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
597
تاریخ تصویب :
1371/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :