جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 8/23874
شماره دادنامه : 452/2
تاریخ رسیدگی : 5/8/71
فرجامخواه : متهم آقای (م ) در اجرای ماده 12قانون تعیین موارد تجدیدنظر
فرجامخواسته : دادنامه شماره 21918/11/69 صادره ازشعبه دهم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :درتعقیب گزارش سابق ودادنامه شماره 247/52/5/70 اجمالا" اینکه آقای (م ) فرزند47... ساله به اتهام قتل عمدی خانم (گ ) تحت تعقیب قرار گرتفه و صریحا" اقرار به آن نموده است و پرونده در شعبه دهم دادگاه کیفری یک ... رسیدگی و حکم به قصاص نفس متهم موصوف به شرط پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان در حق وی توسط اولیای دم قبل از اجرای قصاص صادر شده است و متهم نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در این شعبه رسیدگی و رای مورد اعتراض ابرام گردیده و پس ازعودت پرونده و انجام اقداماتی جهت اجرای حکم فردی به نام خانم (ص )فرزند .0 طی نامه ای اقرار کرده که ( در روز حادثه (الف ) با داس به (م ) (متهم ) زد و من هم جهت دفاع از (م ) ( که ظاهرا" شوهرش می باشد) و برای اینکه مرحوم (گ ) یقه (م ) را ول کند از پشت با چوبی که در دست داشتم بر سر مرحوم (گ ) کوبیدم که بر اثرضربه ام نامبرده فوت کرد .)
دادگاه در ذیل لایحه اعتراضیه مرقوم داشته که متهم درخواست اعمال ماده 12 قانون تعیین موارد تجدیدنظر را نموده و موجبات آن فراهم است. لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد . لکن بعد از این دستور از متهم تحقیق شده و او گفته است : (دارای 15بچه هستم وکسی را ندارم 0 زن من قتل را انجام داده است چرا از زن من سوالی نمی شود که چرا قتل را گردن گرفته ام )، لکن پس از این جلسه که توسط دادگاه صورت گرفته دراجرای احکام خانم (ص )فرزند... از اقرار خود برگشته ومی گوید: (قبول دارم که نامه مورخ 10/9/70 را امضاکرده ام ، ولی در حال روحی نامساعدی بودم 0 چنین چیزی اصلا" صحت ندارد و شوهرم خودش مقتول را به قتل رسانده وبنده از گفته های خویش پشیمانم 0) در تعقیب این قضیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدوپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی حشور اجمالا" مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در مورد دادنامه شماره 21918/11/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(دادگاه در ماهیت قضیه بعد ازاظهارات نامبردگان اظهارنظر نکرده است ، در حالی که موظف بوده است وفق ماده 236 قانون مجازات اسلامی در این قسمت اظهارنظر نماید که آیا اقرار خانم (ص ) توطئه آمیز بوده است یا خیر ولو اینکه بظاهر مخدوش و در دائره اجرای احکام از آن برگشته است و به هر تقدیر پرونده در وضعیت موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور و مشمول ماده 12 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام نبوده با کسر از آمار به دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض اعاده گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
452
تاریخ تصویب :
1371/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :