جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :611/3155
شماره دادنامه :718/11
تاریخ رسیدگی :8/10/69
فرجامخواه :(ق )
فرجامخوانده :اولیای دم
فرجامخواسته :دادنامه شماره 498/7/7/69 صادره از شعبه 7 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده (ف ) به اتهام قتل عمدی (ن ) و ایراد جرح عمدی به (ب ) موردتعقیب قرارگرفته است. مصدوم و اولای دم مقتول که عبارتند از والدین و چهارفرزند صغیر اصالتا" و به ولایت قهری علیه متهم طرح دعوی نموده ودرکلیه مراحل رسیدگی خواهان صدور حکم به قصاص نفس شده اندومصدوم پرداخت دیه را درخواست کرده است گزارش معاینه جسد از وجود آثار ضربه جسم برنده در جلو قلب سمت چپ محاذی دنده هفتم به طول سه سانتیمتر و عمق ده سانتیمتر دلالت دارد . درگزارش مزبورعلت مرگ مرحوم (ن ) فرورفتگی کارد با چاقو به قلب اعلام گردیده (است.) گواهی پزشکی (ب ) هم از بریدگی در سمت راست شکم و پارگی در پشت بازوی چپ حکایت دارد .
شهود به وقوع دیگیری متهم و مقتول و مجروح شدن (ن )به وسیله (ف ) شهادت داده اند . متهم به وقوع درگیری و مجروح ساختن (ن ) در تحقیقات مقدماتی اقرار کرده (است.)
در خاتمه تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده جهت تعیین کیفر به دادگاه ارسال شده است.شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی و در خاتمه با توجه به درخواست اولیای دم و اظهارات شهود و مدافعات و اقاریر متهم در تحقیقات مقدماتی در دادگاه و گزارش معاینه جسد و گواهی پزشکی مجرمیت متهم را در مورد قتل و ایراد جرح عمدی از طریق حصول علم احراز (کرده ) و در مورد قتل عمدی حکم به قصاص نفس (اعدام ) باید قید (ابداع حق اولیای صغیر به وسیله اولیای دم خواهان قصاص قبل از اجرای حکم ) و در خصوص جرح به پرداخت سه دیه کامله صادر کرده است.محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده پس از تایید حکم از ناحیه قاضی صادرکننده حکم جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ابرام دادنامه شماره 7489/7/69 فرجامخواسته مشاور نموده و چنین رای می دهند .
(بسمه تعالی 0 نظر به اینکه اعتراض قابل توجه و موثری مطرح نشده و با توجه به محتویات پرونده ازحیث مبانی استنباط و نحوه استدلال و احراز مجرمیت وتطبیق موضوع با مواد و مقررات قانون و از نظر رعایت ترتیبات رسیدگی ایرادی مشهود نیست اعتراض مردوداعلام ودادنامه شماره 7489/7/69 با قید اینکه استیفای قصاص و اجرای حکم منوط به تادیه حق صغار می باشد ابرام می گردد .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
718
تاریخ تصویب :
1369/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :