جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 19/27/3898
شماره دادنامه : 1046
تاریخ رسیدگی :21/10/71
فرجامخواه : ...
فرجامخوانده : ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره ...صادره ازشعبه ...دادگاه 107
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : 1 خانم (ط) فرزند35... ساله ،شغل خانه دار اهل و ساکن ...دارای همسر و فرزند ، فاقد سابقه کیفری ،مسلمان ، تبعه ایران 2 آقای (م ) فرزند23... ساله ، شغل کشاورز، اهل و ساکن ... دارای عیال و فرزند، فاقد سابقه کیفری ، مسلمان ، تبعه ایران هر دو نفر متهمند به شرکت در قتل عمدی مرحوم (ح ) (شوهر متهم ردیف اول ) و اخفای جسد متقول بدین شرح که متهم ردیف اول در... پرونده اظهار نموده (با شوهرم (مقتول ) از سال گذشته به خاطر فرار دخترم با (م ) (متهم ردیف دوم ) اختلاف داشتیم و چندین بار منجر به کتک کاری وی حتی وادار(کردنش ) به طلاق کشید و یک بار نیز می خواستم از وی طلاق بگیرم و مرتبا" مرا اذیت می کردتااینکه مورخه 5/11/70 شبانه ... رختخواب وی را آماده (کردم ) و قبلا" نیز دو فرزند بزرگترم را به روستای ... منزل دخترم فرستاده بودم 0 وقتی دو فرزند کوچکترم به خواب رفتند و شوهرم نیز دراز کشید و می خواست بخوابد با هاونگ مسی که در کنار بالش وی بود به سرش کوبیدم و جان سپرد .) در ادامه اظهاراتش می گوید: ( با ارابه دستی دامادم (متهم ردیف دوم )... جنازه (را به محلی که بعدا" کشف شده ) بردیم و به اتفاق برگشتیم و حاضرم قسم یاد کنم که در قتل ایشان وی (دامادم ) هیج نقشی ندارد .)
با توجه به شکات (اولیای دم مقتول ) و گزارش مبسوط مراجع انتظامی و کشف جسد و معاینه جسد و گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات دادسرای عمومی ...به موجب کیفرخواست شماره 1564/14/12/70 تقاضای تعیین کیفر متهمان نامبرده گردیده است و شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... پس از استماع شکایت شکات و مدافعات و اظهارات متهمان با حضور وکیل مدافع آنان با توجه به اقرار صریح متهم ردیف اول (ط) به ارتکاب قتل همسرش به وسیله دسته هاون مسی در مراحل متعدده و در جلسه دادگاه و نیز با توجه به شواهد و قرائن موجود مبنی بر معاونت متهم ردیف دوم با متهم ردیف اول و شرکت وی در اخفای جسد متقول و قرائن به حدی است که موجب علم قاضی به معاونت در قتل و و شرکت در اخفای جسد گردیده و دادگاه مزبور با استناد به مواد قانونی طی دادنامه مفصل و مبسوط و مستدلی به شماره 11752/7/71 متهم ردیف اول را به قصاص نفس محکوم و متهم ردیف دوم رابه شانزده ماه حبس محکوم کرده است که دادنامه صادره مورداعتراض وکیل متهم ردیف اول واقع و طی لایحه ای اظهار داشته است : (اگر چه موکل اعتراف به قتل نموده ، ولیکن این قتل عمدی نبوده و مقتول دسته هاون مسی را به سوی موکل پرتاب کرده که به پای وی خورده است. متقابلا" موکل دسته هاون را به سوی مقتول پرتاب (کرده ) که به سر وی اصابت کرده و موجب مرگ وی گردیده است و این قتل غیرعمدی است و لذا تقاضای نقض دادنامه صادره و تجدیدنظر را دارد .)
متعاقب اعتراض وکیل متهم ردیف اول دادگاه اعلام نمود(ازناحیه وکیل محکوم علیها ایراد و اعتراض موثر و موجهی بعمل نیامده ) و بر رای خود باقی مانده (است.) علی هذا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض فرجامخواه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح متهم ردیف اول به ارتکاب بزه انتسابی و احراز موضوع اتهام متهم ردیف دوم برای دادگاه از طریق علم قاضی و وجود زمینه مناسب برای حصول علم به نحو متعارف از مجموع اوراق پرونده درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظراحکام دادگاهها مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند .لذا ضمن رد درخواست مزبور و ابرام دادنامه فوق الاشعار پرونده به مرجع مربوط بازگشت داده می شود .)

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2
تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1046
تاریخ تصویب :
1371/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :